Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 2 โควตา ปี 2567 พระจอมเกล้าลาดกระบัง

รับตรง รอบที่ 2 โควตา ปี 2567 พระจอมเกล้าลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ( พระจอมเกล้าลาดกระบัง ) ออกประกาศระเบียบการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ผ่านระบบ tcas รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

โครงการที่เปิดรับสมัคร

1. โควตาการรับประเภทนักศึกษาพิการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ ประจำปีการศึกษา 2567

2. การรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมอาหาร คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง แบบโควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

3. โควตานักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมอาหาร คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ แบบโควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

4. โควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ ประจำปีการศึกษา 2567

5. โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีดนตรีหรือความสามารถอื่นที่เกี่ยวข้อง วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ประจำปีการศึกษา 2567

6. โควตาสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2567

7. โควตาบุตรครูหรือบุตรบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุุตสาหกรรมบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2567

8. การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา (แบบโควตา รอบที่ 2) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 2567

9. การรับนักศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อได้รับทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (แบบโควตา รอบที่ 2)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 กำลังศึกษาศึกษาหรือสำ เร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำ กว่า 2.75

1.2 ใช้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔ ภาคเรียน

1.3 มีสัญชาติไทยหรืออยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.4 มีความประพฤติเหมาะสม

1.5 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.6 ไม่เคยต้องโทษทางกฎหมาย

1.7 เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเอง โดยมือทั้งสองข้างสามารถใช้การได้ดี ไม่เป็น อุปสรรคต่อการศึกษา / เป็นผู้พิการทางการได้ยินในระดับที่สามารถใช้เครื่องช่วยฟังได้และสามารถ สื่อสารให้เข้าใจได้

กำหนดการรับสมัคร   :    วันที่ 15 กุมภาพันธ์– 28 มีนาคม 2567

.

ขอบคุณข้อมูล    :    reg.kmitl.ac.th

error: Content is protected !!