Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ ปี 2567 ม. ศิลปากร

รับตรง รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ ปี 2567 ม. ศิลปากร

ประกาศมหาวิทยาลัย ศิลปากร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจำปีการศึกษา 2567 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยได้ประกาศปฏิทินการรับสมัครฯ ประจำปีการศึกษา 2567 แล้วนั้น

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประกาศเกณฑ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 1ดังต่อไปนี้

จำนวนรับนักศึกษา จำแนกตามคณะวิชา รอบ 1 ช่วงที่ 1

1. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 คน

2. มัณฑนศิลป์ 310 คน

3. อักษรศาสตร์ 9 คน

4. วิทยาศาสตร์ 145 คน

5. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,298 คน

6. ดุริยางคศาสตร์ 85 คน

7. สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 300 คน

8. วิทยาการจัดการ 640 คน

9. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 220 คน

รวมทั้งสิ้น 3,017 คน

คุณสมบัติทั่วไป

1. กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6

2. มีความประพฤติดี เรียบร้อย สุภาพ

3. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4. มีเกรดเฉลี่ยตามที่คณะ / สาขากำหนด

วิธีการคัดเลือก

1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 10 คะแนน

1.1 รูปแบบ Portfolio ไฟล์ PDF รวมทั้งหมดไม่เกิน 10 หน้า ขนาด A4 (ไม่รวม ปก คำนำ สารบัญ)

โดยมีรายละเอียดที่แสดงรายการ ดังต่อไปนี้

1) แสดงผลการศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป  ( หรือตามที่ คณะ / สาขาวิชากำหนด )

2) แสดงผลงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะ / สาขาที่สมัคร

3) เขียนเรียงความอย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A4 ที่บรรยายถึงความสนใจของนักเรียน โดยจะต้องแสดงเป้าหมายของการเรียน การทำงาน และเป้าหมายของชีวิตอย่างชัดเจน ที่สามารถประสบความสำเร็จได้จากการเรียนในสาขาวิชาที่เลือก

1.2 เอกสารสำคัญที่ต้องใส่ใน Portfolio เช่น ใบ ปพ.1 ประกาศนียบัตร เป็นต้น ฯลฯ

2. สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดการรับสมัคร    :     เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :      1 – 15 พฤศจิกายน 2566

ขอบคุณข้อมูล    :  admission.su.ac.th

error: Content is protected !!