Press ESC to close

รับตรง รอบพอร์ตโฟลิโอ ปีการศึกษา 2567 ม. บูรพา

รับตรง รอบพอร์ตโฟลิโอ ปีการศึกษา 2567 ม. บูรพา

มหาวิทยาลัย บูรพา จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 1) พอร์ตโฟลิโอ โครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

โครงการที่เปิดสมัคร ( อัพเดต 5-10-2566 )

1. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ (ส่งแฟ้มผลงาน : Portfolio)

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1 กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1.2 มีความสามารถพิเศษ และได้รับรางวัลด้านใดด้านหนึ่ง คือ ด้านกีฬา ด้านดนตรี-ขับร้อง ด้านศิลปะ ด้านนำฏศิลป์-การแสดง และด้านวิชาการ ที่สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิ ให้กับตนเอง ในระดับโรงเรียน/อำเภอ จังหวัด เขต ภาค ประเทศ หรือนานาชาติ

1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย

1.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.5 มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด

.

2. โครงการ PRE BUU มหาวิทยาลัยบูรพา

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1 กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1.2 เรียนรายวิชาจาก BUU MOOC หรือ เรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพาทั้งระบบปกติหรือระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) อย่ำงน้อย 1 รายวิชา

1.3 เข้าค่ายวิชาการตามเงื่อนไขของหลักสูตร (ในกรณีที่หลักสูตรกำหนดให้การเข้าค่ายวิชาการเป็นเกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษา)

1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย

1.5 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.6 มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด

.

3. โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทำงกีฬา (โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1 กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1.2 มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา ในชนิดกีฬาที่สมาคมกีฬาได้รับจดทะเบียนการจัดตั้งกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และมีผลการแข่งขันกีฬา ไม่ต่ำกว่าระดับภาค/ระดับเขต (ตัวแทนจังหวัด) ภายใน 5 ปีย้อนหลัง (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 ถึง พ.ศ.2566) หรือเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬำที่จัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่าง พ.ศ.2562 ถึง พ.ศ.2566

1.3 มีสัญชาติไทย

1.4 มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด

.

4. โครงการ สอวน. (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน แต่จะต้องมีเอกสารรับรองจากมูลนิธิ สอวน. แสดงในวันสอบสัมภาษณ์)

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1 กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5-6 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00

1.2 เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) จากศูนย์มหาวิทยาลัยภูมิภาคหรือศูนย์กรุงเทพ

1.3 เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ค่าย 2 หรือ ค่าย 3 จากศูนย์ สอวน. ทุกศูนย์ทั่วประเทศ

1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย

1.5 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.6 มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด

.

รายละเอียดการรับสมัคร   :     เอกสารระเบียบการ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :     25 ต.ค. – 27 พ.ย. 2566

ขอบคุณข้อมูล    :    regservice.buu.ac.th/tcas67-1

error: Content is protected !!