Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission ม. เทคโนโลยีสุรนารี ปี 2567

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission ม. เทคโนโลยีสุรนารี ปี 2567

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ออกประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 แอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2567
โดยมีรายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

1.สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 / ปวช. / ปวส. ตามที่สำนักวิชากำหนด

2.มีความประพฤติดี เรียบร้อย สุภาพ

3.มีผลคะแนนสอบตามที่สำนักวิชากำหนด

4.ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

สำนักวิชาที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย

1.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา และวิทยาศาสตร์การแพทย์

1.2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

1.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

.

2. สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ประกอบด้วย

2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

2.2 สาขาวิชาการจัดการ (นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ)

.

3. สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล ประกอบด้วย

3.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

3.2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

.

4. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย

4.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

4.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์

4.3 เทคโนโลยีอาหาร

.

5. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

5.1 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ยังไม่สังกัดสาขาวิชา)

6. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วย

6.1 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

6.2 สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร

.

7. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

8. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (สมัครผ่าน กสพท.)

9. สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ (สมัครผ่าน กสพท.)

หลักสูตรนานาชาติ

1. หลักสูตรผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

2. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรนอกเวลา

1. รับวุฒิ ปวช., ม. 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี

1.1 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

1.2 วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่

1.3 วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน

1.4 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม

1.5 วิศวกรรมระบบสมองกลอัจฉริยะและอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง

1.6 การประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

1.7 วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการข้อมูล

.

รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม    :   เอกสารประกาศ !!

กำหนดการรับสมัคร   :   ระหว่างวันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2567

ขอบคุณข้อมูล   :   sutgateway.sut.ac.th

error: Content is protected !!