Press ESC to close

มีคณะอะไรบ้าง ที่เปิดสอน ในมหาวิทยาลัย

มีคณะอะไรบ้าง ที่เปิดสอน ในมหาวิทยาลัย

พี่เชื่อเลยว่าคงมีน้องๆ ต้องตั้งคำถามนี้แน่นอนว่า มหาวิทยาลัยต่างๆ มีคณะอะไรบ้างประเทศไทยมีคณะอะไรบ้าง คณะนี้เรียนเกี่ยวกับอะไรยิ่งบางคนยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเข้าเรียนต่อคณะอะไรดียิ่งสับสนว่าฉันควรเลือกคณะไหนดีการเลือกคณะมันสำคัญมากนะ มันคือเส้นทางในการเดินของชีวิตเลย

บางคนจะได้ใช้ความรู้ที่เรียนไปสามารถประกอบอาชีพได้ตลอดชีวิตเลยมันก็ใช้อยู่ที่หลายๆคนอาจเรียนไปสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ ไปหาประสบการณ์เอาข้างหน้า
ประสบการณ์ก็มีสำคัญ แต่ถ้าเราได้เรียน ได้มีทักษะความรู้ในสิ่งที่เราชอบที่เราถนัดมันจะดีกว่าไหม ถ้าเราจะนำความถนัดนี้ไปหาประสบการณ์เพิ่ม

และได้ทำในสิ่งที่เราชอบ ด้วย ดังนั้น ก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย เรามาเช็คกันหน่อยดีกว่า ว่ามีคณะอะไรให้เราเรียนบ้างในมหาวิทยาลัยต่างๆ

1.คณะเกษตรศาสตร์

เป็นการเรียนเกี่ยวกับ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ที่นำมาประยุกต์ใช้ในแต่ละสาขาทางการเกษตรเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทางการเกษตร ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คณะนี้

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นต้น

.

2.คณะกายภาพบำบัด / สหเวชศาสตร์

เป็นวิชาชีพสาขาหนึ่งทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของประชาชน ทั้งในแง่ของการส่งเสริม, ป้องกัน,รักษา และฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจโดยใช้วิธีตามหลักวิทยาศาสตร์และการใช้ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีสุขภาพและมีความสามารถในการทำงานของร่างกายอย่างเต็มที่

ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คณะนี้

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น

.

3.คณะการแพทย์แผนไทย‎

เรียนเกี่ยวกับการตรวจและรักษาโรคด้วยทฤษฎีการแพทย์แผนไทยเภสัชกรรมแผนไทย เป็นการปรุงยาและผลิตยาสมุนไพรสำหรับรักษาโรคหัตถเวชกรรมแผนไทยยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คณะนี้

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น

.

4.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เป็นการศึกษาว่าด้วยวิชาทางวิชาชีพต่างๆเช่น วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ โดยมุ่งเน้นในการผลิตครูอาชีวศึกษา ครูอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของการศึกษาในสายอาชีพ

ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คณะนี้

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นต้น

.

5.คณะดนตรีและดุริยางค์

เรียนทางด้านดนตรี ในแขนงต่างๆ

ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คณะนี้

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ , วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น

.

6. คณะเทคนิคการแพทย์ / สหเวชศาสตร์

เป็นการเรียนที่นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้กับห้องปฏิบัติการ เพื่อวินิจฉัยอาการ ติดตามโรค รวมถึงตรวจสอบความผิดปกติของร่างกาย

ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คณะนี้

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นต้น

.

7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / คณะเทคโนโลยี

จะเน้นเรียนทางด้านระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การเรียนทางด้านกราฟิก และยังรวมถึงศาสตร์อื่นๆ

ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คณะนี้

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ,

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ,

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น

.

8. คณะทันตแพทยศาสตร์

เรียนเกี่ยวกับ ฟัน อวัยวะในช่องปากและอวัยวะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ทำหน้าที่ต่างๆ ทั้งบดเคี้ยวอาหาร ออกเสียง ส่งเสริมบุคลิกภาพ ใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 6 ปี

ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คณะนี้

คณะทันตแพทยศาสตร์ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทันตแพทยศาสตร์ ,

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

.

9. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เรียนเกี่ยวกับการบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรม,การบำรุงรักษาในงานอุตสาหกรรม,การศึกษาการทำงานทางอุตสาหกรรม,การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสำหรับยุคอุตสาหกรรม 4.0, การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม

ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คณะนี้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม , คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา , คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นต้น

.

10. คณะนิติศาสตร์

เรียนเกี่ยวกับตัวบทกฎหมาย ทำความเข้าใจข้อบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ศึกษาเกี่ยวกับ กฎเกณฑ์ ความประพฤติ ของบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคม โดยกำหนดออกมาเป็น กฎหมาย เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกัน อย่างมีระเบียบและมีความสุข

ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คณะนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น

.

11. คณะนิเทศศาสตร์ / วารสารศาสตร์ / สื่อสารมวลชน

คณะที่เรียนการสื่อสารระหว่างผู้คน โดยมีทั้งการสื่อสารแบบใช้คำพูด และไม่ใช้คำพูด เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น

ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คณะนี้

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

.

12. คณะบริหารธุรกิจ / คณะการจัดการ

เป็นคณะที่จะเรียนเกี่ยวกับการจัดการ การวางแผน และการดำเนินงานทางธุรกิจในทุกๆ ด้านจึงทำให้มีสาขาแตกย่อยออกมาให้เลือกมากมาย

ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คณะนี้

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย , คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น

.

13. คณะประมง

เรียนในเรื่องของการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพตลอดกระบวนการผลิตและพัฒนาแนวทางการอนุรักษ์ การจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางน้ำอย่างยั่งยืน รวมถึงเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คณะนี้

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

.

14. คณะพยาบาลศาสตร์

เป็นศาสตร์ที่เรียนเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของผู้ป่วยเน้นในส่วนของการบริการตัวต่อตัวกับคนไข้ ต่างจากแพทย์ที่จะเป็นการรักษาพยาบาลจึงมีความใกล้ชิดกับคนไข้มากกว่าแพทย์

ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คณะนี้

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นต้น

.

15. คณะแพทยศาสตร์

เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและเยียวยารักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยซึ่งการแพทย์เป็นแขนงอาชีพที่ต้องใช้ทั้งความรู้และทักษะอย่างสูง

ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คณะนี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นต้น

.

16. คณะเภสัชศาสตร์

ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างทางเคมีของตัวยา, รูปแบบเภสัชภัณฑ์, การวิเคราะห์ยา การค้นหาตัวยาจากแห่งธรรมชาติและการสังเคราะห์ทางเคมี ตลอดจนการศึกษาผลของยาต่อร่างกาย

ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คณะนี้

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

.

17. คณะมนุษย์ศาสตร์ / อักษรศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ / สังคมศาสตร์

การศึกษาเกี่ยวกับสปีชีส์ของมนุษย์และการบันทึกเรื่องราวความเป็นมาของมนุษย์ ครอบคลุมหลากหลายสาขา เช่น ด้านวรรณคดี ปรัชญา ศิลปะ ภาษา สังคมม
และศาสนา ที่ผสมผสานกัน

ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คณะนี้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย , คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นต้น

.

18. คณะรัฐศาสตร์

การเรียนเกี่ยวกับรัฐ ประเทศ การเมือง การปกครอง ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเปลี่ยนไปในทิศทางไหนบ้าง และจะได้เรียนเกี่ยวกับองค์กรต่าง ๆ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คณะนี้

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

.

19. คณะวิทยาศาสตร์

เรียนเกี่ยวกับ ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งกระบวนการประมวลความรู้เชิงประจักษ์ที่เรียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และกลุ่มขององค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว

ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คณะนี้

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นต้น

20. คณะวิศวกรรมศาสตร์

เป็นสาขาความรู้และวิชาชีพเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ประยุกตวิทยา (เทคโนโลยี), วิทยาศาสตร์และความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อการใช้ประโยชน์จากกฎทางธรรมชาติแ
ละทรัพยากรทางกายภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คณะนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น

.

21. คณะเศรษฐศาสตร์

เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ หน่วยเศรษฐกิจในสังคมจะมองตั้งแต่ครัวเรือน ธุรกิจหรือบริษัท และระดับประเทศภาพรวมของตลาดการค้าต่าง ๆ ทั้งผู้ผลิต ผู้ซื้อ ผู้ขาย มีพฤติกรรมอย่างไร

ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คณะนี้

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ , คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น

.

22. คณะศิลปกรรมศาสตร์ / วิจิตรศิลป์

เรียนเกี่ยวกับนาฏศิลป์พื้นฐาน นาฏศิลป์ไทยและสากล สร้างสรรค์นาฏศิลป์เพื่อการสอนและมีวิชาศึกษาเกี่ยวกับความเป็นครูเพื่อนำไปใช้ในอนาคต เป็นต้น

ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คณะนี้

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นต้น

.

23. คณะศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์

เป็นคณะที่ผลิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะเรียนศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับครูทั้งสิ้น ตั้งแต่เนื้อหาที่จะนำไปสอนการนำข้อมูลความรู้ไปประยุกต์ใช้ การพัฒนาการศึกษาหรือการอบรมสั่งสอน จิตวิทยาการสอน วิธีการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คณะนี้

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม , คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี , คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นต้น

.

23. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เรียนเกี่ยวกับ หลักการออกแบบงานสถาปัตยกรรม, การก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม, ระบบอาคารและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คณะนี้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น

.

24. คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศึกษาในเรื่องทักษะ และความรู้ ในการดูแลสุขภาพสัตว์ การบำบัดรักษาโรคสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คณะนี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร , คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น

.

25. คณะสาธารณสุขศาสตร์

เป็นคณะที่สอนเกี่ยวกับการดูแลและจัดการสุขภาพทั้งปวงของชุมชนโดยอิงตามการวิเคราะห์ด้านสุขภาพของประชากร เพื่อการมีสภาพชีวิตทั้งทางกายภาพ
จิตใจและทางสังคมที่สมบูรณ์แข็งแรง

ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คณะนี้

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นต้น

.

*บางคณะอาจมีชื่อที่แตกต่างออกไป แต่ภาพรวมจะอยู่ในกลุ่มคณะพวกนี้ ซึ่งพี่เชื่อว่าหากน้องๆ เข้าใจรูปแบบของคณะต่างๆ

เหล่านี้ก็น่าจะเลือกตตามความถนัด ความชอบของเราได้แล้วนะ

ขอบคุณข้อมูล : https://www.agri.cmu.ac.th/smart_academic/webs/info_page_agri ,

http://www.pt.ahs.chula.ac.th/m/blog-detail?id=9 ,

https://www.rama.mahidol.ac.th/altern_med/th/thai_traditional_medicine ,

th.wikipedia.org/wiki/คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ,

https://www.sanook.com/campus/1401683 ,

https://www.admissionpremium.com/content/5964 ,

https://campushub.sru.ac.th/industrial-management-technology-4 ,

https://www.admissionpremium.com/content/5650 ,

https://www.smartmathpro.com/article/communication-arts ,

https://www.smartmathpro.com/article/business-administration ,

https://www.sci.tsu.ac.th/course/bscfisheries ,

https://www.dek-d.com/tcas/46313 ,

https://www.admissionpremium.com/content/6674 ,

th.wikipedia.org/wiki/เภสัชศาสตร์ ,

https://www.smartmathpro.com/article/faculty-of-political-science ,

th.wikipedia.org/wiki/วิทยาศาสตร์ ,

th.wikipedia.org/wiki/วิศวกรรมศาสตร์ ,

http://www.manage.rbru.ac.th/fms_course.php?ac=bachelor_Economics ,

th.jobsdb.com/th/career-advice/article/จบสาธารณสุขทำงานอะไร

th.wikipedia.org/wiki/หมวดหมู่:คณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

error: Content is protected !!