Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ ม. ธรรมศาสตร์ ปี 2567

รับตรง รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ ม. ธรรมศาสตร์ ปี 2567

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รอบพอร์ตโฟลิโอ ประจำปีการศึกษา 2567 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ท่าพระจันทร์ศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยา โดยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษามหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการกำหนด สถานที่ศึกษาตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

2. รหัสคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร และจ านวนรับ แยกตามหลักสูตร ดังนี้

รหัส คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนรับ

คณะรัฐศาสตร์

1. ร.บ.วิชาเอกการเมืองการปกครอง

2. ร.บ.วิชาเอกสาขาการระหว่างประเทศ

3. ร.บ.วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ

คณะเศรษฐศาสตร์
1.  เศรษฐศาสตรบัณฑิต

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

1. สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

2. สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)

คณะศิลปศาสตร์

1. ศศ.บ.วิชาเอกประวัติศาสตร์

2. ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาไทย

3. ศศ.บ.วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส

4. ศศ.บ.วิชาเอกภาษาเยอรมัน

5. ศศ.บ.วิชาเอกสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา

6. ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

7. ศศ.บ.สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา วิชาเอกรัสเซียและยูเรเชียศึกษา (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)

8. ศศ.บ.สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา วิชาเอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)

9. ศศ.บ.สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา วิชาเอกเกาหลีศึกษา (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)

10. ศศ.บ.สาขาวิชาการแปลและล่ามในยุคดิจิทัล (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

1. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สม.บ.สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2. วท.บ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์

3. วท.บ.สาขาวิชาเคมี

4. วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

5. วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร

6. วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

7. วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

8. วท.บ.สาขาวิชาฟิสิกส์

9. วท.บ.สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

10. วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

11. วท.บ.สาขาวิชาสถิติ

12. วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

13. วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(โครงการพิเศษ)

14. วท.บ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

15. วท.บ.สาขาวิชาสถิติ (โครงการพิเศษ)

16. วท.บ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

17. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย (โครงการพิเศษ)

18. วท.บ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ (โครงการพิเศษ)

19. วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ (โครงการพิเศษ)

20. วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

21. วท.บ.สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์

22. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. วศ.บ.สาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์

2. วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

3. วศ.บ.สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล

4. วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

5. วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

6. วศ.บ.สาขาวิชาวิศกรรมอุตสาหการ

7. วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ)

8. วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม (โครงการพิเศษ)

9. วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ)

10. วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์พัทยา)

11. วศ.บ.(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรสองสถาบัน) (TEP)

12. วศ.บ.(TEPE) (หลักสูตรนานาชาติ) (แยกรับเป็นสาขา)

13. วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (TEPE)

14. วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) (TEPE)

15. วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรนานาชาติ) (TEPE)

16. วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ) (TEPE)

คณะแพทยศาสตร์

1. แพทยศาสตรบัณฑิต

คณะสหเวชศาสตร์

1. เทคนิคการแพทยบัณฑิต

2. วท.บ.สาขาวิชากายภาพบำบัด

3. วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย

4. ศศ.บ.สาขาวิชาการจัดการกีฬา (โครงการพิเศษ)

5. ศศ.บ.สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ)

คณะพยาบาลศาสตร์

1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะศิลปกรรมศาสตร์

1. ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกสิ่งทอ

2. ศป.บ.ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์วิชาเอกแฟชั่น

3. ศป.บ.การละคอน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

1. วท.บ.สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

2. สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต

3. ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

4. วท.บ.สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

5. วท.บ.สาขาวิชาการจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี(หลักสูตรนานาชาติ) (DBTM) 43

คณะสาธารณสุขศาสตร์

1. วท.บ.สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม

2. วท.บ.สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3. วท.บ.สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. วท.บ.สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)

5. วท.บ.สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)

6. วท.บ.สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

1. ศศ.บ.สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้

วิทยาลัยนวัตกรรม

1. วท.บ.สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)

2. ศศ.บ.สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์(โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)

วิทยาลัยสหวิทยาการ

1. ศศ.บ.สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์(ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)

2. วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ)

3. ศศ.บ.สาขาวิชาสหวิทยาการ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์รังสิต)

4. ศศ.บ.สาขาวิชาสหวิทยาการ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ล าปาง)

5. ศศ.บ.สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์(ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ล าปาง)

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

1. ศศ.บ.สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม (โครงการพิเศษ)

ข้อกำหนดสำหรับผู้สมัคร

ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ที่ต้องการสมัครอย่างละเอียด และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดด้วยความระมัดระวัง ตามคู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS) ปีการศึกษา 2567 ส าหรับผู้สมัครของสมาคมที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ www.mytcas.com ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์เข้าศึกษา คนละ 1 สิทธิ์

ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบใดและรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์กำหนด และเข้ามายืนยันสิทธิ์ในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง และการสละสิทธิ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์จะต้องทำในระบบการคัดเลือกกลาง

ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่กำหนดหรือไปสละสิทธิ์ หรือแจ้งไม่ใช้สิทธิ์ที่สถาบันอุดมศึกษา หรือการส่งจดหมายขอสละสิทธิ์ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกกลาง

รายละเอียดการรับสมัคร   :     เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :  วันที่ 1 – 21 พฤศจิกายน 2566

ขอบคุณข้อมูล    :    tuadmissions.in.th

error: Content is protected !!