Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ ม. นเรศวร ปี 2567

รับตรง รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ ม. นเรศวร ปี 2567

มหาวิทยาลัย นเรศวร จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี รูปแบบที่ 1 Portfolio ประจําปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.โครงการพิเศษต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร จำนวน 35โครงการ ดังนี้

-โครงการที่ 1 โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ

-โครงการที่ 2 โครงการเด็กดีมีที่เรียน(สําหรับโรงเรียนที่สังกัด สพม. สพฐ.)

-โครงการที่ 3โครงการเด็กดีมีที่เรียน(สําหรับโรงเรียนที่ไม่ได้สังกัด สพม. สพฐ.)

-โครงการที่ 4โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

-โครงการที่ 5โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ)

-โครงการที่ 6โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี

-โครงการที่ 7โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษา

-โครงการที่ 8โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์

-โครงการที่ 9โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรม

-โครงการที่ 10โครงการทายาทผู้ประกอบการ

-โครงการที่ 11โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)

-โครงการที่ 12โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

-โครงการที่ 13โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)

-โครงการที่ 14โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-โครงการที่ 15โครงการทายาทเกษตร

-โครงการที่ 16โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.)

-โครงการที่ 17โครงการช้างศึกพระนเรศวร

-โครงการที่ 18โครงการ BEC Spring Board ก้าวก่อนใครเลือกที่เรียนก่อนไว้

-โครงการที่ 19โครงการ Law for Languages

-โครงการที่ 20โครงการนักกฎหมายลูกรพีนเรศวร

-โครงการที่ 21โครงการพิเศษสําหรับบุตรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน

-โครงการที่ 22โควตาพิเศษสําหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

-โครงการที่ 23โครงการนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่

-โครงการที่ 24โครงการพิเศษสําหรับทายาทแพทย์พื้นบ้านแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์

-โครงการที่ 25โครงการนักนวัตกรรมอาหารรุ่นเยาว์

-โครงการที่ 26 โครงการบัณฑิตคืนถิ่น

-โครงการที่ 27 โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ทุนโครงการ สควค.)

-โครงการที่ 28 โครงการส่งเสริมนักนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

-โครงการที่ 29 โครงการส่งเสริมการศึกษาระดับอาชีวศึกษาสู่อุดมศึกษา

-โครงการที่ 30 โครงการทายาทผู้ประกอบการทางด้านเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

-โครงการที่ 31 โครงการยุวเกษตรกร

-โครงการที่ 32 โครงการลูกเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน

-โครงการที่ 33 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติ

-โครงการที่ 34 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านคณิตศาสตร์และการเขียนโค้ดเพื่อมุ่งสู่การเป็นนวัตกรด้านปัญญาประดิษฐ์

-โครงการที่ 35 โครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ในโรงเรียนต้นแบบพื้นที่ภาคเหนือ

2. คุณสมบัติทั่วไป

2.1เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2.2 ต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญหรือเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ที่กําลังศึกษาในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญประจําปีการศึกษา 2566 และต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2554 หรือกําลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศยกเว้น

2.2.1โครงการที่ 1 โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ โครงการที่ 2 โครงการเด็กดีมีที่เรียน(สําหรับโรงเรียนที่สังกัด สพม. สพฐ เท่านั้น)โครงการที่ 3 โครงการเด็กดีมีที่เรียน (สําหรับโรงเรียนที่ไม่ได้สังกัด สพม. สพฐ)โครงการที่ 18โครงการ BEC Spring Board ก้าวก่อนใครเลือกที่เรียนก่อนไวต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นบริการ 18 จังหวัดได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา น่าน แพร่ กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานีและจังหวัดชัยนาท

2.2.2 โครงการที่ 29 โครงการส่งเสริมการศึกษาระดับอาชีวศึกษาสู่อุดมศึกษาต้องเป็นนักศึกษาที่สําเร็จระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเป็นนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3 ภาคเรียนปลาย)

2.3 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง

2.4 ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระทําโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

2.5 เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2565แล้วนักเรียนต้องสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนด

2.6 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

3. จำนวนรับและคุณสมบัติเฉพาะโครงการ/หลักสูตร/สาขาวิชา (โปรดดูรายละเอียดที่ภาคผนวก)

4. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 300 บาท

5. การรับสมัครและขั้นตอนการสมัคร

5.1การรับสมัครผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการ 1 สาขาวิชาเท่านั้นผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ และเกณฑ์การรับเข้าศึกษาของแต่ละคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้หากมหาวิทยาลัยพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กําหนดไว้จะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาและมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัคร

5.2 ขั้นตอนการสมัคร

5.2.1 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13-23พฤศจิกายน2566โดยให้ผู้สมัครเข้าระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.admission.nu.ac.th และบันทึกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องทั้งนี้หากมหาวิทยาลัยนเรศวร ตรวจสอบพบว่ามีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงกับประกาศรับสมัครฯ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสมัครและการเข้าศึกษาทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

5.2.2 พิมพ์ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายในช่องที่กําหนด และนําใบแจ้งชําระเงินค่าสมัครชําระเงินผ่าน Mobile Banking หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จํากัด (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ระหว่างวันที่ 13-23 พฤศจิกายน2566

5.2.3 ให้ผู้สมัครนําส่งใบสมัคร และเอกสารหลักฐานการสมัคร ตามข้อ 6โดยจัดส่งด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งเอกชน ให้กับหน่วยรับเข้าศึกษา งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 ระหว่างวันที่ 13-24 พฤศจิกายน2566

5.2.4ให้ผู้สมัครดําเนินการลงทะเบียนใช้งานในระบบ TCAS67เพื่อยืนยันตัวตนทางเว็บไซต์https://student.mytcas.com/ของ ทปอ. ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2566เป็นต้นไป

6. หลักฐานประกอบการรับสมัคร

6.1ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่ายจํานวน 1 รูป

6.2 สําเนาใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน(ปพ.1)(รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ

6.3 สําเนาใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ

6.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน(ถ่ายสําเนาด้านหน้าเพียงด้านเดียว)จํานวน 1 ฉบับ

6.5 สําเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)(รับรองสําเนาถูกต้อง) จํานวน 1 ฉบับ

6.6 หนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียน

6.7 สําเนาแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

6.8 เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ตามที่แต่ละโครงการระบุ

รายละเอียดการรับสมัคร   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :  ระหว่างวันที่ 13-23 พฤศจิกายน2566

ขอบคุณข้อมูล    :      admission.nu.ac.th

error: Content is protected !!