Press ESC to close

เทคนิคการทำ พอร์ต ตามแนวทางระเบียบการ ของ ม. ธรรมศาสตร์

เทคนิคการทำ พอร์ต ตามแนวทางระเบียบการ ของ ม. ธรรมศาสตร์

สำหรับน้องๆ ที่อยากเรียนต่อมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ในบทความนี้ พี่ก็มีแนวทางการทำ พอร์ต มาฝากกัน โดยเป็นรูปแบบตามแนวทางระเบียบการรับสมัคร ปี 2566 ซึ่งหากใครกำลังหลงทางอยู่ว่าจะทำพอร์ตแบบไหน มาลองดูเป็นแนวทางกันดีกว่า จ้า

รูปแบบแนวทางทำพอร์ต คณะต่างๆ 

คณะพยาบาลศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือก

1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี

2. จดหมายแนะนำตัว (Statement of Purpose)

3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร

4. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ

5. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้

1. หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ

2. หน้า 2 ประวัติการศึกษา

3. หน้า 3 จดหมายแนะนำตัว (Statement of Purpose)

4. หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ำมี)

5. หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

6. หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

7. หน้า 7 – 10 ผลการประกวดโครงการทางวิทยาศาสตร์หรือ ภาษาอังกฤษ หรือ คอมพิวเตอร์ที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัดขึ้นไป

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัปโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลังและไม่ต้องมีคำนำ-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB เข้าในระบบรับสมัคร

.

คณะสาธารณสุขศาสตร์

1. Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้

2. หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ

3. หน้า 2 ประวัติการศึกษา

4. หน้า 3 จดหมายแนะนำตัว (Statement of Purpose)

5. หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ำมี)

6. หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

7. หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

8. หน้า 7 – 10 ผลการประกวดโครงการทางวิทยาศาสตร์หรือ ภาษาอังกฤษ หรือ คอมพิวเตอร์ที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัดขึ้นไป

.

คณะรัฐศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือก

1. กรรมการพิจารณาจากคุณสมบัติและผลงานเชิงประจักษ์ ดังนี้

1.1 ได้รับรางวัลแข่งขันด้านสังคมศาสตร์ ระดับประเทศหรือนานาชาติ หรือ เป็นตัวแทนประเทศในกิจกรรมด้านสังคมศาสตร์ ระดับนานาชาติ หรือ เป็นตัวแทนโรงเรียนในกิจกรรมด้านสังคมศาสตร์ ระดับประเทศ หรือเป็นผู้นำกิจกรรมเพื่อสังคมหรือบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น

2. สอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดเกณฑ์คะแนนและค่าน้ำหนัก/คะแนนขั้นต่ำแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก

พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 100%

Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้

1. หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ

2. หน้า 2 ประวัติการศึกษา

3. หน้า 3 จดหมายแนะนำตัว (Statement of Purpose)

4. หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)

5. หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

6. หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

7. หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี)

8. หน้า 8-10 ใบประกาศนียบัตรหรือใบประกาศรางวัลการแข่งขันด้านสังคมศาสตร์ระดับประเทศขึ้นไป

.

คณะเศรษฐศาสตร์

1. หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ

2. หน้า 2 ประวัติการศึกษา

3. หน้า 3 จดหมายแนะนำตัว (Statement of Purpose)

4. หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)

5. หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

6. หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

7. หน้า 7-8 หนังสือแนะนำตัวผู้สมัครจากครูผู้สอนในโรงเรียนที่เป็นต้นสังกัดที่ นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ หรือ ที่ผู้สมัครจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมา จำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้ นอกเหนือจากหนังสือแนะนำตัวจากครูผู้สอนข้างต้นแล้ว ผู้สมัครสามารถยื่นหนังสือแนะนำตัวจากครูที่ปรึกษา หรือ กรรมการ ของโครงงานวิจัยหรือกิจกรรมพิเศษ

ที่มิใช่ครูผู้สอนในโรงเรียนที่เป็นต้นสังกัดประกอบได้ด้วย ( download แบบฟอร์มหนังสือแนะน าตัว จาก www.admissions.econ.tu.ac.th)

8. หน้า 9-10 เรียงความ (Essay) ของนักเรียน 1 เรื่อง โดยทางคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้กำหนดหัวข้อให้ (download หัวข้อเรียงความจาก www.admissions.econ.tu.ac.th)

9. หน้า 11 เอกสารหลักฐาน หรือหลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยอัพโหลดไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF รวม 1 ไฟล์ ไม่เกิน 11 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง และไม่ต้องมีคำนำ-สารบัญ โดยมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB

.

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้

1. หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ

2. หน้า 2 ประวัติการศึกษา

3. หน้า 3 จดหมายแนะน าตัว (Statement of Purpose) ที่แสดงความสนใจที่จะศึกษาในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (เรื่องเล่าเกี่ยวกับ ที่มาของความสนใจและเป้าหมายของการเรียนสังคมสงเคราะห์)

4. หน้า 4 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

5. หน้า 5 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

6. หน้า 6 – 10 ผลงานการทำกิจกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายหรือกิจกรรมการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องภายใน 3 ปี  โดยผู้สมัครจะต้องสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมทางสังคมฯ ให้เข้ากับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้ง 3 ด้าน

ประกอบด้วย 1) ทักษะชีวิตและการทำงาน 2) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ 3) ทักษะด้านสาระสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี โดยแนบหนังสือ / จดหมายรับรองจากหน่วยงาน องค์กร อาจารย์ที่ปรึกษา ครูประจำชั้น ผู้นำชุมชน หรือวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตรผู้สมัครต้องแยกประเภทกิจกรรมดังนี้

(1) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและชุมชน

(2) กิจกรรมที่เข้าร่วมกับองค์กรช่วยเหลือสังคม เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด , สมาคมองค์กรคนพิการ , อาสาสมัครสาธารณสุข , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล , อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , ยุติธรรมชุมชน , ยุวนวัตกร ฯลฯ

.

คณะศิลปศาสตร์

1. หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ

2. หน้า 2 ประวัติการศึกษา

3. หน้า 3 จดหมายแนะนำตัว (Statement of Purpose)

4. หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)

5. หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

6. หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

7. หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี)

8. หน้า 8 หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาประวัติศาสตร์

9. หน้า 9-10 เรียงความเป็นภาษาไทย หัวข้อ “จงบอกหนังสือประวัติศาสตร์ที่ชอบมากที่สุดหนึ่งเล่ม พร้อมอธิบายเหตุผล” ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 / ตัวอักษร ตามที่สาขาวิชากำหนด ( หัวข้ออาจเปลี่ยนไปในแต่ละปี )

.

คณะ วิศวกรรมศาสตร์

Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้ หน้า ปก (ภาพถ่ายของผู้สมัคร แต่งกายสุภาพ เห็นใบหน้าชัดเจน ชื่อผู้สมัคร ชื่อโรงเรียน)

1. หน้า 1 ข้อมูลผู้สมัคร

2. หน้า 2 ประวัติการศึกษา

3. หน้า 3 จดหมายแนะนำตัว (Statement of Purpose)

4. หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ

5. หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1)

6. หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

7. หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม

8. หน้า 8-10 ผลงานนวัตกรรมหรือกิจกรรมหรือรางวัลการแข่งขันในระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/หลักสูตรที่สมัคร

.

คณะสหเวชศาสตร์

เกณฑ์การคัดเลือก

1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  นำเสนอประวัติส่วนตัว ผลการเรียน และผลงานกิจกรรมหรือรางวัลการแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ (ผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/หลักสูตรที่สมัคร

2. จดหมายแนะนำตัว (Statement of Purpose)

3. ผลการเรียน (GPAX) ณ วันที่สมัคร

4. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ

5. การพิจารณาและตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

Portfolio ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้

1. หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ

2. หน้า 2 ประวัติการศึกษา

3. หน้า 3 จดหมายแนะนำตัว (Statement of Purpose)

4. หน้า 4 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

5. หน้า 5 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

6. หน้า 6 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี) สรุปเป็นตารางผลงานสูงสุดเรียงตามลำดับ

7. หน้า 7 หนังสือรับรอง/ประกาศนียบัตร เรียงตามเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ

.

คณะศิลปกรรมศาสตร์

1. หน้า 1 ข้อมูลผู้สมัคร

2. หน้า 2 ประวัติการศึกษา

3. หน้า 3 จดหมายแนะนำตัว (Statement of Purpose) ระบุเหตุผลและเป้าหมายของการเข้าศึกษาสาขาวิชานั่นๆ

4. หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)

5. หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

6. หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

7. หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี)

8. หน้า 8 เป็นต้นไป Portfolio ส่วนผลงานด้านศิลปะ

.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. หน้า 1 ข้อมูลส่วนตัว ความสนใจ ความสามารถพิเศษ

2. หน้า 2 ประวัติการศึกษา

3. หน้า 3 จดหมายแนะนำตัว (Statement of Purpose) ที่แสดงมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาในสาขาที่สมัคร จุดประสงค์ในการประกอบอาชีพ เหตุผลที่แสดงให้เห็นความเหมาะสม และความน่าสนใจในตัวผู้สมัครที่จะเข้าศึกษาในอนาคต

4. หน้า 4 ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)

5. หน้า 5 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

6. หน้า 6 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

7. หน้า 7 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ถ้ามี)

8. หน้า 8-10 ผลงานนวัตกรรมหรือกิจกรรมหรือรางวัลการแข่งขันในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/หลักสูตรที่สมัคร

.

คณะอื่นๆ เพิ่มเติม    :    รายละเอียดเพิ่มเติม  !!

ขอบคุณข้อมูล    :    tuadmissions.in.th/admissions

error: Content is protected !!