Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบ พอร์ตโฟลิโอ ม. ราชภัฏสวนสุนันทา ปี 2567

ระเบียบการรับสมัคร รอบ พอร์ตโฟลิโอ ม. ราชภัฏสวนสุนันทา ปี 2567

มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 Portfolio) รับตรงครั้งที่ 1 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้

1) คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครสอบ

1.1 คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไป

1.1.1 ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป

1.1.2 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น

1.1.3 เป็นผู้มีจิตปกติ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

1.1.4 ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดตาม ระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา

1.1.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

1.1.6 มีคุณสมบัติอย่างอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

1.1.7 ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2) จำนวนที่จะรับ จำแนกตามหลักสูตร สาขาวิชาและรหัสวิชาสอบ

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

1108 สังคมศึกษา

1109 ภาษาไทย

1110 ภาษาอังกฤษ

1111 คณิตศาสตร์

1112 การศึกษาปฐมวัย

1113 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

1115 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

2202 เทคโนโลยีสารสนเทศ

2203 คหกรรมศาสตร์

2205 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2228 วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2229 นิติวิทยาศาสตร์

2240 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ ( จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ , นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ )

2244 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (ชีววิทยา)

2247 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (เคมี)

2250 วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

2251 วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ)

2252 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต

3477 การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ (การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล)

3478 การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ (การจัดการดิจิทัลคอนเทนท์)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

2548 การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร

2505 เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

2536 เทคโนโลยีไฟฟ้า

2525 การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต

2545 การออกแบบนิทรรศการและอนิเมชั่นสามมิติ

2547 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

1301 อุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

2519 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2544 วิศวกรรมหุ่นยนต์

2546 การจัดการวิศวกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

2401 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

3401 ภาษาไทย

3403 ภาษาจีน

3404 ภาษาญี่ปุ่น

3405 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

3480 การจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนาสังคม)

3481 การจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการทางวัฒนธรรม)

คณะศิลปกรรมศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

6601 จิตรกรรม

6606 การออกแบบนิเทศศิลป์

6611 ดนตรี

6613 ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)

6616 ศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์)

6617 การออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ (การออกแบบแฟชั่น)

6618 การออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์(การออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์)

6619 การออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

8302 บัญชี

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

7338 เศรษฐศาสตรธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

7310 บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

7312 บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)

7313 บริหารธุรกิจ (การตลาด)

7315 บริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

7336 บริหารธุรกิจ (การประกอบการธุรกิจ)

7337 บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ)

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

7355 นวัตกรรมการจัดการ (นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวและบริการ) (หลักสูตรสองภาษา)

7356 นวัตกรรมการจัดการ (นวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเกม) (หลักสูตรสองภาษา)

7357 นวัตกรรมการจัดการ (นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล) (หลักสูตรสองภาษา)

7364 การตลาดดิจิทัล

7365 นวัตกรรมการจัดการคุณภาพ

7369 ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะ หลักสูตรต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร อื่นๆ   :     เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    18 – 31 ส.ค. 2566

.

ขอบคุณข้อมูล   :    admission.ssru.ac.th/isqy03

error: Content is protected !!