Press ESC to close

กสพท รอบที่ 3 Admission คณะแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัช

กสพท รอบที่ 3 Admission คณะแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัช

กสพท ออกระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะที่เปิดรับสมัคร

1. คณะแพทยศาสตร์ 1,141 ที่นั่ง

2. คณะทันตแพทยศาสตร์ 390 ที่นั่ง

3. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 287 ที่นั่ง

4. คณะเภสัชศาสตร์ 490 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. มีสัญชาติไทย

2. กำลังศึกษาอยู่ ม. 6 หรือเทียบเท่า

3. เด็กซิ่ว ปวช. กศน. สมัครได้

4. จบปริญญาตรี สมัครได้

แผนการเรียน

1. คณะทันตแพทยศาตร์ รับเฉพาะแผนการเรียนวิทย์ – คณิต

2. คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ รับทุกแผนการเรียน

สำหรับเด็กซิ่ว

1. ปี 1 อยากเปลี่ยนคณะ ไม่ต้องลาออก สอบติดแล้วค่อยลาออกทีหลัง

2. ปี 1 อยากสมัครคณะเดิม แต่เปลี่ยนสถาบัน ลาออกก่อน 25 เม.ย. 66

3. ปี 2 ขึ้นไป จะต้องได้รับอนุมัติลาออกก่อน 10 ก.ย. 65 และเด็กซิ่วปี 4 ที่คาดว่าจะจบในปีการศึกษา 2565 ไม่ต้องลาออก

4. เด็กซิ่ว จาก ม.เอกชน เรียนอยู่ปีไหนก็สมัครได้เลย ไม่ต้องลาออก – สำหรับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อเป็นนักเรียนแพทย์ทหารหรือ นักศึกษาแพทย์ ตามที่ทางวิทยาลัยฯ กำหนด ร

5. สำหรับ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการมหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาลัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สำหรับปี 66 มีคณะเข้าร่วมเพิ่ม ดังนี้

1. ม.เวสเทิร์น คณะแพทยศาสตร์ รับ 10 ที่นั่ง

2. ม.สงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ รับ 10 ที่นั่ง

3. ม.สงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม รับ 10 ที่นั่ง

เกณฑ์การพิจารณา

1. พิจารณาคะแนน TPAT1 30% (สอบวันที่ 17 ธ.ค. 65 ใช้คะแนนสอบวันนี้เท่านั้น)

2. พิจารณาคะแนน A-Level 70% (สอบวันที่ 18 – 19 มี.ค. 66 ใช้คะแนนสอบวันนี้เท่านั้น) รายละเอียดวิชา ดังนี้

วิทยาศาสตร์ (คิดคะแนนรวมฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) 40%

คณิตศาสตร์1 20%

ภาษาอังกฤษ 20%

ภาษาไทย 10%

สังคม 10%

**โดยต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของคะแนนเต็มในแต่ละรายวิชา**

และการสอบสัมภาษณ์

.

เอกสารการรับสมัคร    :    เอกสารประกาศ !!

กำหนเการรับสมัคร    :  รับสมัคร  07 – 13 พ.ค. 66

ขอบคุณข้อมูล    :    www9.si.mahidol.ac.th

error: Content is protected !!