Press ESC to close

ยื่นเข้ารอบพอร์ต ต้องมีผลงานแบบไหน ถึงจะมีโอกาสสอบติด

ยื่นเข้ารอบพอร์ต ต้องมีผลงานแบบไหน ถึงจะมีโอกาสสอบติด

เชื่อเลยว่าน้องๆ หลายคนที่กำลังเข้ามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ รอบ พอร์ตโฟลิโอ คงกำลังหาผลงานกันให้วุ่นเลย แต่ผลงานแบบไหนละ ที่เราจะเอามาใช้ยื่นดี
โครงการความสามารถด้านกีฬา ใช้กับกีฬาไหนได้บ้าง โครงการเด็กเรียนดี เกรด 3.50 พอไหม

หรือต้องไปแข่งขันอะไรบ้าง ถึงจะยื่นโครงการนี้ได้หลากหลายคำถามมากมายสำหรับน้องๆ ที่จะยื่นรอบพอร์ตโฟลิโอ คงสงสัยกันเพื่อตอบโจทย์ผลงานที่น้องๆ จะยื่นเข้ารอบนี้ในบทความนี้พี่ก็มีข้อมูลรูปแบบผลงานที่นำมาใช้ยื่นพอร์ตโฟลิโอเข้ามหาวิทยาลัยกัน ในโครงการต่างๆ จะเข้าโครงการไหน

ไปดูกันว่าต้องใช้ผลงานอะไรบ้าง

1.โครงการความสามารถด้านกีฬา ( กีฬาดีเด่น )

1.1 เป็นนักกีฬามาตรฐานระดับโลก โดยมีตำแหน่งระดับโลกอย่างชัดเจน (อันนี้โอกาสถูกคัดเลือกสูงแน่นอน )

1.2 เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ เช่น กีฬาโอลิมปิกเกมส์ กีฬาเอเชียนเกมส์ กีฬาซีเกมส์หรือการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียน ชิงแชมป์เอเชีย ชิงแชมป์โลก

1.3 เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยหรือนักเรียนไทยที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมกีฬาให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยหรือกีฬานักเรียนนานาชาติ

1.4 มีผลงานการแข่งขันกีฬาโดยได้รับอันดับที่ 1-3 จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ (รอบสุดท้าย) หรือกีฬา เยาวชนแห่งชาติ (รอบสุดท้าย)

1.5 มีผลงานการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย โดยได้รับอันดับที่ 1-3 (ส้าหรับชนิดกีฬาที่มีการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย หลายสนาม/ครั้งต่อปี)
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะท้างานฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อ ความเป็นเลิศเป็นผู้พิจารณา

1.6 มีผลงานการแข่งขันกีฬา โดยได้รับอันดับที่ 1-3 จากการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย (รอบสุดท้าย)

1.7 มีหลักฐานการเป็นนักกีฬาในระดับสโมสรอาชีพหรือกีฬาอาชีพโดยยึดชนิดกีฬาตาม พรบ.การกีฬาแห่งประเทศไทย

1.8 ประวัติทางด้านกีฬาย้อนหลัง ไม่เกิน 3 ปี

.

2. โครงการเด็กดีมีที่เรียน

2.1 มีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หมายถึง การตระหนักถึงความสำคัญของควำมเป็นชาติไทยการยึดมั่นในหลักศีลธรรมของศาสนา และการจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

2.2 มีความเสียสละ หมายถึงการยอมเสียผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อผู้อื่น หรือสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์จำกการกระทำของตน มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อม
ถ่อมตน พูดจาสุภาพ อ่อนโยน ถูกต้องตามกาลเทศะ

2.3 มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

2.4 มีความเอื้ออาทรระหว่างครอบครัว ชุมชน สังคม

2.5 มีความกตัญญูกตเวทีและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน

2.6 มีความละอายและเกรงกลัวต่อการทำชั่ว

2.7 มีความซื่อสัตย์ ขยัน มานะอุตสาหะ อดทน ประหยัดและอดออม

2.8 มีระเบียบวินัย เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กติกาของสังคมปฏิบัติตนตรงต่อเวลา รู้จักมีการวางแผน และปฏิบัติตามแผนได้สำเร็จ

2.9 ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข การพนัน ยาเสพติดและของมึนเมา ไม่เที่ยวเตร่ยามวิกาล ไม่มั่วสุมทางเพศ และมีส่วนร่วมกับสังคม ในการช่วยลดหรือแก้ปัญหาด้านอบายมุข

2.10 หลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระทำที่จะทำให้เกิดความชำรุดเสียหายต่อส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

2.11 การถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมในวิสัยที่ตนสามารถทำได้

2.12 การเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

2.13 มีจิตอาสากับสังคม และประเทศชาติ

.

3. โครงการทายาท ( ธุรกิจ , แพทย์ , ราชการ )

3.1 เป็นผู้ประพฤติดี เรียบร้อย มีเกรดเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

3.2 เป็นบุตร ของผู้ที่ประกอบอาชีพ หรือสายงานที่ทางโคครงการกำหนด

3.3 มีผลการสอบทางภาษา ที่ทางสาขาวิชากำหนด

.

4. โครงการอัจฉริยะภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี / โอลิมปิกวิชาการ

4.1 ได้รับรางวัล / เข้าร่วมประกวด ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีหลักฐานอย่างเป็นประจักษ์

4.2 ผู้สมัครในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ

4.3 ผู้สมัครโครงการจัดส่ง ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (วิชาต่างๆ ) โอลิมปิกระหว่างประเทศ(สสวท.) ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ
ไม่ต่ำกว่าค่าย 3 และนี่คือ โครงการตัวอย่างเบื้องต้นที่เป็นแนวทางในการหาผลงาน สำหรับน้องๆ ที่อยากเข้ามหาวิทยาลัย ในรอบพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งยังมีโครงการที่เปิดรับอีกมากแต่ผลงานก็จะไปในทิศทางที่ตรงกับโครงการ

เช่น โครงการช้างเผือก ก็เน้นผลงานทางด้านวิชาที่เป็นประจักษ์ โครงการผู้นำเยาวชน ก็จะเน้นผลงานที่เกี่ยวกับการเป็นผู้นำ ในสังคม มีจิตอาสา ทำคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่นหรือประเทศชาติ ดังนั้น หากน้องๆ อยากจะเข้าโครงการไหน อย่าลืมศึกษาข้อมูลในระบียบการรับสมัครก่อนทุกครั้งด้วยนะ และขอให้น้องๆ โชคดีกับการเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยนะจ้ะ

.

ขอบคุณข้อมูล  :  https://admission.ku.ac.th , https://admission.reg.cmu.ac.th/app.php?page

error: Content is protected !!