Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2565

จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในโครงการต่างๆ รอบที่ 1 Portfolio ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด และโครงการที่เปิดรับสมัครต่างๆ ดังนี้

โครงการที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

2.1 ) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2.2 ) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2.3 ) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

2.4 ) สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาภูมิศาสตร์ เข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปการละครเพื่อเข้าศึกษาใน หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์

7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์

8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์

9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

9.1 ) โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) นักเรียนที่ผ่านการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2564

9.2 ) โครงการรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีพิเศษ

9.3 ) โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน

10. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

11. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณะครุศาสตร์

14. การรับคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

15. การรับคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาจีนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาจีน คณะครุศาสตร์

16. การรับคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย คณะครุศาสตร์

17. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์

18. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา คณะครุศาสตร์

19. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางดนตรีเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นครูต้นแบบเข้าศึกษา ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์

20. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการนักสื่อมวลชนรุ่นใหม่สู่ความเป็นเลิศด้านการออกแบบและผลิตสื่อ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและผลิตสื่อ คณะนิเทศศาสตร์

21. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวาทนิเทศเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาทนิเทศ คณะนิเทศศาสตร์

22. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนในโครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถด้านสื่อสารการแสดงสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์

23. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการ CU Film Student เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง คณะนิเทศศาสตร์

24. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

25. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์

26. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมี และสาขาชีววิทยาเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์

26.1 ) สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ

26.2 ) สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

27. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

28. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์

29. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์

30. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์

31. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์

32. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา

33. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการเกษตรเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

34. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

35. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (ทีมชาติ)

35.1 ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

35.2 ) คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

35.3 ) คณะนิติศาสตร์ สาขาวิขานิติศาสตร์

35.4 ) คณะจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา

35.5 ) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

36. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะ ระดับชาติ นานาชาติเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี

.

รายละเอียดและระเบียบการรับสมัคร    :    เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :     13 – 23 ธันวาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล     :     admissions.chula.ac.th

error: Content is protected !!