Press ESC to close

ทุนการศึกษา ระดับ ปวช. – ปริญญาตรี มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ปี 2565

ทุนการศึกษา ระดับ ปวช. – ปริญญาตรี มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ปี 2565

มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ได้ออกกำหนดการเพื่อมอบ ทุนการศึกษา ในระดับชั้นต่างๆ ตั้งแต่ ทุน ปวช. ไปจนถึง ทุนในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1. ข้อมูลของ มูลนิธิ

มูลนิธิจรูญเอี้อชูเกียรติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 จากเจตนารมณ์ของนายจรูญ เอื้อชูเกียรติที่ว่า “เมื่อได้รับโอกาส ก็อยากแบ่งปันโอกาสนั้นกลับสู่สังคม” นับจากนั้นเป็นต้นมา มูลนิธิฯ ก็ได้บำเพ็ญสาธารณกุศล “เพื่อการศึกษา เพื่อการรักษาพยาบาล เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อสังคมที่ดีขึ้น”

2. วัตถุประสงค์ของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ

2.1) บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้านการศึกษา ด้วยการให้ทุนการศึกษา การค้นคว้าวิจัย หรือการสนับสนุนทางการเงินอย่างอื่น แก่สถานศึกษา หรือแก่บุคคล หรือคณะบุคคล

2.2) บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล ด้วยการให้ยารักษาโรค หรือให้ค่ารักษาพยาบาล หรือด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่สถานพยาบาล

2.3) บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้านการบรรเทาทุกข์ ด้วยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือเครื่องอุปโภคบริโภค หรือความช่วยเหลืออื่นๆ แก่หมู่ชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ

2.4) ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น เพื่อสาธารณประโยชน์

2.5) การดำเนินการทุกอย่างไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

3. ทุนการศึกษา 

การให้ทุนการศึกษาของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติครอบคลุมการศึกษาสายสามัญในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และการศึกษาสายวิชาชีพ ได้แก่ระดับ ปวช.และ ปวส.

ทุนของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติไม่มีเงื่อนไขให้ต้องใช้ทุนคืน เพียงหวังให้ผู้รับทุนมุ่งมั่นในการศึกษา และมีความตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปช่วยสร้างความผาสุกแก่ท้องถิ่นตน โดยกำหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้รับทุนไว้ว่า

3.1) ผู้รับทุนเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่นอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

3.2) ผู้รับทุนมีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่มูลนิธิฯ กำหนด

3.3) สถาบันที่ผู้รับทุนต้องการเข้าศึกษาเป็นสถาบันของรัฐ

4. ทุนการศึกษาประเภทต่างๆ

ทุนการศึกษาจะมีตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จนถึงระดับอุดมศึกษา หรือปริญญาตรี

5. กำหนดการรับสมัคร เพื่อขอทุนการศึกษา

มูลนิธิ จรูญเอื้อชูเกียรติ จะรับใบสมัครทุนการศึกษาปีละครั้ง

กำหนดการรับสมัครสำหรับปีการศึกษา 2565

5.1) ทุน ปวช. 1 ธ.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564

5.2) ทุน ปวส. 1 ธ.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564

5.3) ทุนอุดมศึกษา 15 ม.ค. 2565 – 15 ก.พ. 2565

รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม    :    cefoundation.or.th/node/76

สอบถามข้อมูล ได้ที่

มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ 22 ถนนสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรสาร 0 2819 3137

.

ขอบคุณข้อมูล     :    cefoundation.or.th

error: Content is protected !!