Press ESC to close

ทุนการศึกษา กรุงไทยการไฟฟ้าให้ทุนระดับอาชีวะและป.ตรี กว่า 100 ทุน ปี 2564

ทุนการศึกษา กรุงไทยการไฟฟ้าให้ทุนระดับอาชีวะและป.ตรี กว่า 100 ทุน ปี 2564

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อมอบ ทุนการศึกษา ในระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรี สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบิดา หรือมารดาหรือผู้อุปการะในสถานการณ์โควิด 19 โดยเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัด จำนวน 100 ทุน ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

1. กำลังศึกษา หรือมีความประสงค์จะเข้ารับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือปริญญาตรี ในสาขาหรือคณะ ดังนี้

ระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   :  บัญชี , ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เท่านั้น

ระดับปริญญาตรี  :  คณะ/สาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ , แพทยศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, บัญชี และนวัตกรรม เท่านั้น

2. มีเกรดเฉลี่ยนไม่ต่ำกว่า 2.80

3. เป็นผู้สูญเสียบิดา มารดา หรือผู้อุปการะ จากสถานการณ์โควิด19 (ต้องมีสำเนาใบมรณบัตรที่ระบุการเสียชีวิตจากโควิด 19)

4. มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ และไม่เป็นผู้ได้รับทุนซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น

5. ได้รับการรับรองประวัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาของสถาบันการศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ

6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการทุนการศึกษาฯ ได้

.

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่   :    เอกสารใบสมัคร  !!

สมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ และหมดเขตรับสมัคร 16 กันยายน 2564

สามารถติดตามรายละเอียดผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 1  ทางเว็บไซต์   https://thaicity4social.com

หรือ https://www.facebook.com/ThaicityScholarship

สอบถามเพิ่มเติมโทร 091 1198101

.

ขอบคุณข้อมูล   :     facebook.com/ThaicityScholarship

error: Content is protected !!