Press ESC to close

ทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษา “ดุสิตธานี” ประจำปีการศึกษา 2565

ทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษา “ดุสิตธานี” ประจำปีการศึกษา 2565

ทางวิทยาลัยดุสิตธานี ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษา จะดำเนินการสอบคัดเลือกผู้ขอรับ ทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ของโครงการทุนการศึกษา “ดุสิตธานี” ดังมีรายละเอียดดังนี้

1. ประเภททุนที่เปิดรับสมัคร

1.1 ทุนการศึกษาเรียนที่วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

1.1.1 ทุนการศึกษาเต็มจำนวนของค่าเล่าเรียน

1) สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

2) สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

3) สาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

1.1.2 ทุนการศึกษาร้อยละ 50 ของจำนวนค่าเล่าเรียน

1) สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

2) สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

3) สาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

.

1.2 ทุนการศึกษาเรียนที่วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา

1.2.1 ทุนการศึกษาร้อยละ 50 ของจำนวนค่าเล่าเรียน

1) สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

2) สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร

.

2. คุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับทุนการศึกษา

นักศึกษาที่สมัครรับทุนการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

2.1 เป็นนักศึกษาเข้าใหม่ โดยไม่เว้นระยะหรือพักการศึกษาหลังจากที่สำเร็จการศึกษาจากระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญ หรือสายอาชีพ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าโดยได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือนักศึกษาชั้นปี 2 ถึงชั้นปี 4

2.2 ต้องมีสัญชาติไทย

2.3 รายได้ครอบครัวรวมไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี หรือตามที่สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กำหนด

2.4 ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน

2.5 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมดังนี้

2.5.1 ทุนการศึกษาเต็มจำนวนของค่าเล่าเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75

2.5.2 ทุนการศึกษาร้อยละ 50 ของจำนวนค่าเล่าเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50

2.6 ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำระหว่างศึกษา

2.7 ไม่เป็น ผู้ที่เคยกระทำความผิดต้องโทษ

2.8 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เป็นที่เสื่อมเสีย ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ

2.9 ไม่อยู่ระหว่างการลาพักหรือถูกพักการศึกษา

2.10 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักหน้าที่

2.11 มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับสาขาวิชา

2.12 ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.13 ไม่เสพยาเสพติด

2.14 ต้องมีผลสอบวิชาภาษาอังกฤษตามที่วิทยาลัยกำหนด

.

3. การรับสมัคร เพื่อขอรับทุนการศึกษา

3.1 ขอและยื่นใบสมัครได้ที่แผนกรับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่  www.dtc.ac.th

3.2 ส่งใบสมัครในวันและเวลาทำการของวิทยาลัย (วันจันทร์– วันศุกร์เวลา 08.30 – 17.30 น.)

.

4. กำหนดการสมัครขอรับทุน และ การประกาศผลผู้ได้รับทุน

4.1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1

ยื่นใบสมัครขอรับทุน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 (หรือเต็มจำนวนผู้สมัครขอทุน)

สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครทุนการศึกษา วันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564

ประกาศผลผู้ได้รับทุน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

4.2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

ยื่นใบสมัครขอรับทุน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 (หรือเต็มจำนวนผู้สมัครขอทุน)

สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครทุนการศึกษา วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565

ประกาศผลผู้ได้รับทุน วันที่ 17 มกราคม 2565

.

รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม    :    เอกสารประกาศ  !!

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกรับสมัคร โทรศัพท์ 02-721-8471 หรือ E-mail: marketing@dtc.ac.th

ขอบคุณข้อมูล    :     dtc.ac.th

error: Content is protected !!