ธรรมศาสตร์ รอบพอร์ต 1.1 ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1.1 Portfolio มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ปี 2565

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยา โดยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการกำหนด สถานที่ศึกษา ตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย

2. คณะ/หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์พัทยา)

คณะศิลปกรรมศาสตร์

หลักสูตร ศป.บ. ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)

วิทยาลัยสหวิทยาการ

หลักสูตร ศศ.บ. สหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)

หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)

3. ข้อกำหนดสำหรับผู้สมัคร

ก่อนการสมัครผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครอย่างละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดด้วยความระมัดระวัง ตามคู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS) ปีการศึกษา 2565

สำหรับผู้สมัครของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ www.mytcas.com ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์เข้าศึกษาคนละ 1 สิทธิ์ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบใดและรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์กำหนด และเข้ามายืนยันสิทธิ์ในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง และการสละสิทธิ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศ

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์จะต้องทำในระบบการคัดเลือกกลางตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่กำหนดหรือไปสละสิทธิ์ หรือแจ้งไม่ใช้สิทธิ์ที่สถาบันอุดมศึกษา หรือการส่งจดหมายขอสละสิทธิ์ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกกลาง

4. การรับสมัคร

ผู้สมัครลงทะเบียนในระบบรับสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ www.tuadmissions.in.th

5. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อเข้าศึกษา

หลักสูตรภาษาไทย 200 บาทต่อสาขา (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านธนาคาร)

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร     :  วันที่ 2 – 16 พฤศจิกายน 2564

ขอบคุณข้อมูล      :      www.tuadmissions.in.th

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…