Press ESC to close

SEA เปิดรับสมัครโครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยน ต่างประเทศ ปี 2022

SEA เปิดรับสมัครโครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยน ต่างประเทศ ปี 2022

มารู้จักกับ SEA กันก่อน

Student Exchange Association (SEA) คือองค์กรเอกชนขนาดเล็กดำเนินกิจการโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 จากกลุ่มบุคคลที่เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาเยาวชนไทยด้วยการศึกษา เรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรมที่ต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ของ SEA คือเพื่อให้เยาวชนไทยพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะการดำรงชีวิต ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมด้วยการเข้าร่วมโครงการและน าสิ่งที่ได้รับจากโครงการมาทำประโยชน์ต่อส่วนรวม

SEA ยินดีสนับสนุนการศึกษาด้วยการดำเนินการโครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยน ให้กับเยาวชนไทยที่มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการ โดยทาง SEA พิจารณาจากคุณสมบัติพื้นฐาน ความสามารถเชิงวิชาการ ทักษะในการสื่อสารบุคลิกภาพ ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

และองค์ประกอบที่เหมาะสมกับการเป็นตัวแทนนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศไทยโดยทางโครงการได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2565-2566โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

.

ประเภทของทุน SEA ในปี 2022

1. ทุนสมทบเต็มจำนวน จำนวนกว่า 60 ทุน 9 ประเทศ

นักเรียนที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกและมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโครงการในประเทศต่างๆ ด้วยทุนสมทบเต็มจำนวนของตนเอง ซึ่งนักเรียนสามารถพิจารณาเข้าร่วมโครงการด้วยการคัดเลือกประเทศได้โดยอิสระ ตามจำนวนทุนของแต่ละประเทศ ตามลำดับการลงทะเบียนก่อนหลังจากทางฝ่ายนักเรียน

2. ทุน SEA Early Bird มูลค่าทุนละ 20,000 บาท

นักเรียนที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกและมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโครงการในประเทศต่างๆด้วยทุนสมทบของตนเอง และดำเนินการลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันประกาศผลสอบ ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2564 จนถึงวันที่30 กันยายน 2564

โดยลักษณะของทุน SEA Early Bird นี้จะเป็นในรูปแบบส่วนลดของค่าโครงการตามประเทศที่นักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและจะถูกนำไปหักในการชำระเงินค่าโครงการในงวดสุดท้าย

.

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 14- 17 ปี

2. มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในประเทศไทย และได้รับสิทธิครอบครองบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางประเทศไทยอย่างถูกต้อง

3. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 โดยศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในขณะที่สมัครและระหว่างการเข้าร่วมโครงการ

4. มีผลการเรียนในช่วง 3 ปีการศึกษาล่าสุดอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average) 2.50 ขึ้นไป

5. ไม่เคยได้รับผลการเรียนในระดับคะแนน 0 (F) หรือ1(D) ในช่วง 2 ปีการศึกษาหลังสุด

6. เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดีบุคลิกภาพดีสุขภาพจิตดี มีความรับผิดชอบ วุฒิภาวะทางอารมณ์ดี

7. เป็นนักเรียนที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว หรือโรคติดต่อ

8. สามารถยอมรับและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนได้

9. ได้รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้ปกครองในการให้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

.

วิธีการสมัคร

1. ผู้สมัครดำเนินการสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.seathailand.org กรอกข้อมูลให้ถูกต้องตามขั้นตอนบนหน้าเว็บไซต์

2. ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครสอบชิงทุน SEA 2022ในรูปแบบ PDF File จาก เว็บไซต์ www.seathailand.org

3. ผู้สมัครแนบรูปถ่ายนักเรียนตามที่กำหนดและกรอกข้อมูลลงในใบสมัครพร้อมลงลายเซ็นรับรองอย่างถูกต้องสมบูรณ์

4. สมัครฟรี ไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครแต่อย่างใดทั้งสิ้น

5. ผู้สมัครส่งใบสมัครมาที่ SEA ที่อีเมล์ info@seathailand.org หรือที่ Fax หมายเลข 02 907 7768 หรือส่งไปรษณีย์ด่วน EMS มาตามที่อยู่ของ SEA หรือส่งมอบเอกสารผ่านทางอาจารย์อาสา SEA ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2564

5. วันปิดรับสมัครสอบคัดเลือกคือวันที่22 สิงหาคม 2564

6. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบนหน้าเว็บไซต์ วันที่ 24 สิงหาคม 2564

7. วันสอบคัดเลือกคือวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 10:00 – 12:00 น. ระบบสอบออนไลน์

.

ข้อสอบ SEA 2022

SEA ได้จัดทำชุดข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ข้อสอบภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา

2. ข้อสอบปรนัย (4 ตัวเลือก) จำนวน 100ข้อ

3. ระยะเวลาในสอบ 90 นาที เริ่มสอบตั้งแต่เวลา 10:30 –12:00 ด้วยระบบออนไลน์

4. SEA ขอสงวนสิทธิการไม่แจ้งผลคะแนนภำยหลังกำรสอบในทุกกรณี เนื่องจากการสอบนี้ถือเป็นการสอบคัดเลือกภายในระบบของทางโครงการโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพิจารณาคุณสมบัติขั้นพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการเพื่ออ้างอิงถึงโอกาสในเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนของ SEA เท่านั้น

5. ชุดข้อสอบของ SEA ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษกับสถานศึกษาใดๆได้

.

รายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม     :    เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    25 มิถุนายน – 22 สิงหาคม 2564

ประเทศที่โครงการเปิดรับสมัคร  :   สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น และ แอฟริกาใต้

ขอบคุณข้อมูล    :     seathailand.org

error: Content is protected !!