Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัย นเรศวร ปี 2566

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัย นเรศวร ปี 2566

มหาวิทยาลัย นเรศวร ออกประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS ประจำปีการศึกษา 2566 ใน รอบที่ 2 โควตา โดยมีโครงการต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้ ดังต่อไปนี้

โครงการที่เปิดรับสมัคร

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2566

2. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

3. รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) ประจำปีการศึกษา 2566

4. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) และ กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track) ประจำปีการศึกษา

.

คณะต่างๆ ที่เปิดรับสมัครในรอบนี้

คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

คณะนิติศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติ

** รายละเอียดการรับสมัคร สามารถดูรายละเอียดได้จากในระเบียบการ

.

ระเบียบการรับสมัคร

1. รอบที่ 2 โควตา     :     เอกสารประกาศ  !!

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด    :     เอกสารประกาศ  !!

3. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน    :     เอกสารประกาศ  !!

4. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน  และ กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ    :     เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :  13 – 23 กุมภาพันธ์ 2566

.

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.nu.ac.th/undergrad2.php

error: Content is protected !!