Press ESC to close

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัย บูรพา ปี 2566

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัย บูรพา ปี 2566

ประกาศมหาวิทยาลัย บูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพาจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2) โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1 กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1.2 มีเกรดเฉลี่ย ตามที่สาขาวิชากำหนด

1.3 มีความประพฤติดี เรียบร้อย

1.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.5 มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด

คณะที่เปิดรับสมัครในรอบนี้

1. คณะเภสัชศาสตร์

2. คณะพยาบาลศาสตร์

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

5. คณะบริหารธุรกิจ

6. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

7. คณะวิทยาศาสตร์

8. คณะวิทยาการสารสนเทศ

9. คณะวิศวกรรมศาสตร์

10. คณะสาธารณสุขศาสตร์

11. คณะศลิปกรรมศาสตร์

12. คณะดนตรีและการแสดง

13. คณะศึกษาศาสตร์

14. คณะโลจิสติกส์

15. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

16. วิทยาลัยนานาชาติ

.

เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

1 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพาตามที่ปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา

2 ผู้ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

.

รายละเอียด เพิ่มเติม    :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :     15 กุมภาพันธ์ –  16 เมษายน 2566

ขอบคุณข้อมูล    :  regservice.buu.ac.th

error: Content is protected !!