Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัครโครงการต่างๆ รอบโควตา มหาวิทยาลัย บูรพา ปี 2565

ระเบียบการรับสมัครโครงการต่างๆ รอบโควตา มหาวิทยาลัย บูรพา ปี 2565

มหาวิทยาลัย บูรพา มีนโยบายที่จะรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2) ประเภทรับตรงในโครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษการรับสมัครนักเรียนสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ในคราวเดียวกัน ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาการสมัครซ้ำซ้อนระหว่างภาคปกติและภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GPAX, GAT และ PAT เพื่อใช้ในการคัดเลือก

3. มีความประพฤติเรียบร้อย สุภาพ

4. ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด

6. ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษา รหัสนิสิต 65 หรือได้ทำการยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ไปแล้วในรอบที่ผ่านมา หากประสงค์จะสมัครต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการสละสิทธิ์จะต้องท าในระยะเวลาที่กำหนดมิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ

โครงการที่เปิดรับสมัคร  (อัพเดต 9-2-2565)

1. โครงการรับตรง 12 จังหวัดภาคตะวันออก (ใช้คะแนน GAT/PAT)

2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) (ใช้คะแนน GAT/PAT ที่สอบในปีการศึกษา 2565 เท่านั้น)

3. โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ (สอบปฏิบัติ)

4. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ครั้งที่ 2) (รับ ม.6 หรือเทียบเท่าในบางสาขา)

5. โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 2) (รับ ม.6 หรือเทียบเท่าในบางสาขา)

6. โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 2) (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า)

7. โครงการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ภาคพิเศษ (ปริญญาใบที่สอง) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ครั้งที่ 2 ) (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว)

8. โครงการรับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

9. โครงการรับตรง โดยวิทยาลัยนานาชาติ (ครั้งที่ 2)

การพิจารณาคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษา

1.  พิจารณาจากเกรดเฉลี่ย / ผลคะแนน GAT/PAT และอื่นๆ

2. พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย

.

ระเบียบการรับสมัคร โครงการต่างๆ   :   เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร     :  15 ก.พ. – 18 เม.ย. 2565

สมัครเรียน ได้ที่   :   http://regservice.buu.ac.th  หรือ   http://e-admission.buu.ac.th

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

1. ค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก 500 บาท

2. นำใบสมัครไปชำระเงินผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้าน 7-eleven) และที่ทำการไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 (การชำระค่าสมัครผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 จะต้องชำระไม่เกินเวลา 22.30 น.)

เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

1. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาในขั้นสุดท้ายถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา และเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามที่ปรากฏในประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา

2. ผู้ที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา หากปรากฏว่าในวันปฐมนิเทศยังไม่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

.

ขอบคุณข้อมูล   :    regservice.buu.ac.th

error: Content is protected !!