Press ESC to close

เทคนิคและรูปแบบการทำ Portfolio ตามระเบียบการ มหาวิทยาลัย ศิลปากร

เทคนิคและรูปแบบการทำ Portfolio ตามระเบียบการ มหาวิทยาลัย ศิลปากร

สำหรับน้องๆ คนไหนที่อยากจะเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย ศิลปากร รอบที่ 1 Portfolio ในบทความนี้ ก็มาเอาใจน้องๆ ที่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับทำพอร์ตยื่นรอบนี้เลยจ้า เพราะในแต่ละคณะจะใช้ผลงานที่ไม่เหมือนกัน เรามาเช็คดูกันดีกว่าว่า ในแต่ละคณะเราควรทำพอร์ตไปในรูปแบบใด ควรมีผลงานแบบไหน

ถึงจะมีโอกาสถูกคัดเลือก ถ้าน้องๆ พร้อมกันแล้ว ก็ไปดูข้อมูลกันเลยจ้า

รูปแบบการทำพอร์ตคณะต่างๆ (อ้างอิง ระเบียบการปี 2565 )

1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ในแฟ้มสะสมผลงาน ประกอบด้วย

1.1 สำเนาผลงาน ซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะและการออกแบบ โดยเฉพาะความสามารถ ทักษะ ความถนัดทางสถาปัตยกรรม และศิลปะสถาปัตยกรรมไทย

1.2 เขียนเรียงความในหัวข้อ “แรงบันดาลใจ ในการเรียนสถาปัตยกรรม” หรือหัวข้อที่ระเบียบการ ในแต่ละปีกำหนด ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

1.3 สำเนาใบประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลระดับชาติ การประกวดผลงานศิลปกรรม และการออกแบบสร้างสรรค์ที่ใช้ทักษะทางศิลปะ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ การแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ หรือฟิสิกส์ เป็นต้น ย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี)

1.4 เอกสารผลการเรียน หรือเอกสารที่ทางมหาวิทยาลัยเรียกขอ

.

2. คณะมัณฑนศิลป์

แฟ้มสะสมผลงาน จำนวน 10 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) โดยจัดทำเป็นรูปเล่มขนาด A4 ไม่จำกัดรูปแบบ

แต่คณะนี้จะเน้นให้ส่งผลงานออกแบบไปด้วย ตามหัวข้อ ที่เกี่ยวข้องกับ สาขาวิชาที่น้องๆ สมัคร อาจจะเป็น ภาพสเก็ต ออกแบบโลโก้ ออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

.

3. คณะอักษรศาสตร์

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีเอกสารหลักฐานแสดงการได้รับเกียรติบัตรด้านการประกวดความสามารถในสาขาวิชาที่น้องๆ สมัคร

ส่วนประกอบของพอร์ต เบื้องต้น

3.1 รูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรมด้านตามสาขาวิชาที่น้องๆ สมัคร เช่น ด้านดนตรีไทย ด้านภาษาไทย เป็นต้น

3.2 ประกาศนียบัตร

3.3 รางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ

3.4 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

.

4. คณะวิทยาศาสตร์

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 10 หน้าไม่ได้จำกัดรูปแบบ และให้ผู้สมัครเขียนเรียงความด้วยลายมือตนเอง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับต่อท้ายเรียงความ ในหัวข้อเรื่อง “ทำไมจึงอยากเรียนในสาขาวิชา……………” โดยระบุสาขาวิชาที่เลือกสมัครไว้

.

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แฟ้มผลงาน (Portfolio จำนวนไม่เกิน 10 หน้า) โดยพิจารณาใบประกาศนียบัตรการมีส่วนร่วมของกิจกรรม หรือการได้รับประกาศนียบัตรรางวัลกิจกรรมทางวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ โดยมีคะแนนดังนี้

5.1 ระดับนานาชาติ 26 – 30 คะแนน จำนวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)

5.2 ระดับชาติ 21 – 25 คะแนน จำนวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)

5.3 ระดับจังหวัด 16 – 20 คะแนน จำนวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)

5.4 ระดับโรงเรียน 10 – 15 คะแนน จำนวน 1 ชิ้น (ถ้ามี)

บางสาขาวิชา อาจมีให้เขียนเรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 ตามหัวข้อข้อที่กำหนด

.

6. คณะดุริยางคศาสตร์

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (60 คะแนน) จำนวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวม ปก คำนำ สารบัญ) และจะต้องส่งคลิปวิดีโอความสามารถทางด้านดนตรี ไปด้วย

สัมภาษณ์ (40 คะแนน)  สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน เข้าสอบสัมภาษณ์ตามวิชาเอก โดยการเข้าสอบสัมภาษณ์ และแสดงความสามารถทางด้านดนตรี
ตามคลิปวิดีโอที่ส่งมา

.

7. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวนไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ A4 (ไม่รวม ปก คำนำ สารบัญ) โดยประกอบด้วย

7.1 เขียนเหตุผลในการเลือกเรียนสาขาวิชาในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรไม่น้อยกว่า 1/2 (ครึ่ง) หน้ากระดาษ A4

7.2 เอกสารหรือใบประกาศนียบัตร จิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม หรืออื่น ๆ

.

8. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แฟ้มผลงาน (Portfolio) (10 คะแนน) รวมทั้งหมดไม่เกิน 10 หน้า ขนาด A4 (ไม่รวม ปก คำนำ สารบัญ) โดยมีรายละเอียดที่แสดงรายการ ดังต่อไปนี้

8.1 มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร

8.2 เคยทำกิจกรรมภายในโรงเรียน โดยเป็นกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและมีอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้การรับรองได้

8.3 เขียนเรียงความอย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A4 ที่บรรยายถึงความสนใจของนักเรียน โดยจะต้องแสดงเป้าหมายของการเรียน การทำงาน และเป้าหมายของชีวิต ที่สามารถประสบความสำเร็จได้จากการเรียนในสาขาวิชาที่สมัคร หรือหัวข้ออื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

.

รายละเอียดฉบับเต็ม จากระเบียบการ (อ้างอิง รอบพอร์ต ปี 2565)   :     เอกสาร  !!

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.su.ac.th

error: Content is protected !!