Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 โควตาครูแนะแนว ม. พะเยา ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 โควตาครูแนะแนว ม. พะเยา ปี 2565

มหาวิทยาลัย พะเยา จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาครูแนะแนว) ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน ให้ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาที่ประสงค์จะศึกษา

2) เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกิจ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1) มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

2) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

3) ต้องเป็นผู้เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

4) ไม่เป็นผู้ที่เคยกระทำความผิดต้องโทษ

5) เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา

6) ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ต้องมีผลการสอบวัดความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT4) ในวันเปิดภาคการศึกษา ส่งให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

7) ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ครู) ต้องมีผลการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) ขั้นต่ำ 30% ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต หรือผ่านการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาชีพครูของวิทยาลัยการศึกษาไม่ต่ำกว่า 30%

เกณฑ์การคัดเลือก

1 ) ผลการเรียน

2 ) คุณสมบัติผู้สมัคร และแฟ้มสะสมผลงาน

3 ) สอบสัมภาษณ์

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล    :      admission.up.ac.th

error: Content is protected !!