Press ESC to close

เกณฑ์การคัดเลือก รอบ Admission มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ปี 2565

เกณฑ์การคัดเลือก รอบ Admission มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ปี 2565

มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ออกเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติสมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาทั่วประเทศ

2. ต้องมีคะแนนมาตรฐาน (Ti) GAT/PAT และวิชาสามัญ ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน (Ti ) GAT/PAT ครั้งที่มีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564 หรือ GAT/PAT ปีการศึกษา 2565 และคะแนนมาตรฐาน (Ti ) วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565

3. ผู้สมัครสาขาวิชา สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

4. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะโครงการ กสพท กำหนด

ผู้สมัครรอบ Admission ตามเกณฑ์โครงการ กสพท สาขาวิชา ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ และ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในระบบ TCAS รอบที่ 3 Admission จะต้องมีเกณฑ์และคุณสมบัติตามที่ กสพท กำหนด

** คณะ และสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร สามารถดูรายละเอียด ได้ที่ลิงก์เอกสาร

เกณฑ์การคัดเลือก    :    เอกสารการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร

1. ผู้สมัครต้องศึกษาขั้นตอนการสมัคร การชำระเงินค่าสมัคร และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ตามคู่มือการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System TCAS) ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้สมัคร โดยเคร่งครัดทุกประการ

2. ผู้สมัครต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS65 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.mytcas.com ในวันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565

3. ผู้สมัครต้องเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครแบบเรียงลำดับ ไม่เกิน 10 อันดับ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.mytcas.com ในวันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565 พร้อมชำระเงินค่าสมัครตามวันที่กำหนด ทั้งนี้ ขั้นตอนการสมัคร เป็นไปตามการบริหารจัดการของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประทศไทย (ทปอ.)

.

ขอบคุณข้อมูล   :   mytcas.com/universities

error: Content is protected !!