Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ช่วง 1 ม. ศิลปากร ปี 2566

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ช่วง 1 ม. ศิลปากร ปี 2566

ประกาศมหาวิทยาลัย ศิลปากร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจําปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยได้ประกาศปฏิทินการรับสมัครฯ ประจําปีการศึกษา 2566 แล้วนั้น

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประกาศเกณฑ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจําปีการศึกษา 2566 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 1 ดังต่อไปนี้

คณะ ที่เปิดรับสมัคร

1 สถาปัตยกรรมศาสตร์

2 มัณฑนศิลป์

3 อักษรศาสตร์

4 วิทยาศาสตร์

5 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6 ดุริยางคศาสตร์

7 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

8 วิทยาการจัดการ

9 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

.

รายละเอียดเพิ่มเติม   :     เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :  ส่งพอร์ตก่อน 18 พฤศจิกายน 2565

หมายเหตุ :  ดูรายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตได้ที่เว็บไซต์ https://admission.su.ac.th และ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เว็บไซต์ https://reg.su.ac.th

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ TCAS ของ ทปอ. ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ตามช่วงเวลาที่กําหนดเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ หรือที่ เว็บไซต์ https://admission.su.ac.th ของมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กองบริหารงาน

วิชาการ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และคณะวิชาต่าง ๆ โทรศัพท์ : 0-3425-5750, 06-3245-4243, 0-3410-9686, ต่อ 200331-200332

Facebook : SUTCAS มหาวิทยาลัยศิลปากร

.

ขอบคุณข้อมูล    :  admission.su.ac.th

error: Content is protected !!