Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio สจล. ชุมพร ปีการศึกษา 2565

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio สจล. ชุมพร ปีการศึกษา 2565

ประกาศจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้สเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. เรื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนเป็นการสนองตอบนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในท้องถิ่นภูมิภาคได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ดังนั้น ในปีการศึกษา 2565 สถาบันฯ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร จึงได้กำหนดให้มีการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา (Portfolio รอบที่ 1) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ดังนี้

หลักสูตร สาขาวิชา ที่เปิดรับ

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ได้แก่

1.1 วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ

1.2 เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช

1.3 สัตวศาสตร์ แขนงการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์

1.4 สัตวศาสตร์ แขนงการผลิตและธุรกิจสัตว์เลี้ยง

1.5 นวัตกรรมอาหารและการจัดการ

.

2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ได้แก่

2.1 บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

2.2 บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (ควบ ศศ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ)

2.3 บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการการ (ควบ บธ.บ.การจัดการธุรกิจการบิน)

.

3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

3.1 วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเครื่องกล

3.2 วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ

3.3 วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมพลังงาน

3.4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3.5 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

3.6 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

3.7 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

3.8 วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

.

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต, ศิลป์ – คำนวณ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่
เกี่ยวข้อง

2. เป็นผู้ประพฤติดี สุภาพ เรียบร้อย

3. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

.

วิธีการการสมัคร

1. สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่าน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission และชำ ระเงินค่าสมัครในอัตราค่าสมัคร 300 บาท เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย

โดยพิมพ์ใบชำระเงินจากระบบรับสมัคร และนำ ไปชำระเงิน

2. ผู้สมัคร ต้องส่งผลงาน (Portfolio) แนบในระบบการรับสมัคร ขนาด ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ ขนาด A4 ประกอบด้วยส่วนสำ คัญดังนี้

2.1 แนะนำ ตนเอง

2.2 แนบผลงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมและอธิบายรายละเอียด

2.3 แนบใบรายงานผลการเรียนไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน

2.4 เขียนความตั้งใจและเหตุผลในการเลือกสาขาวิชาที่สมัครและความคาดหวังในการประกอบอาชีพ

.

ระเบียบการรับสมัคร   :     เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    รับสมัครทั้งหมด 4 ครั้ง  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 ม.ค. 2565

ขอบคุณข้อมูล     :      www1.reg.kmitl.ac.th

error: Content is protected !!