Press ESC to close

เกณฑ์การคัดเลือก รอบ Admission พระจอมเกล้าลาดกระบัง (สจล.) ปี 2565

เกณฑ์การคัดเลือก รอบ Admission พระจอมเกล้าลาดกระบัง (สจล.) ปี 2565

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT และ PAT ประจำ ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด ต่อไปดังนี้

1. คณะและวิทยาลัยที่เปิดรับ

1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

1.2 คณะวิทยาศาสตร์

1.3 คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

1.4 คณะบริหารธุรกิจ

1.5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.6 คณะอุตสาหกรรมอาหาร

1.7 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

1.8 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1.9 คณะศิลปศาสตร์

1.10 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

1.11 วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

1.12 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

1.13 วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

1.14 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

2.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยกเว้นนักศึกษาชาวต่างประเทศ

2.2 เป็นผู้ไม่มีโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันฯ ได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยู่แล้ว หรือจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

2.4 เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถานศึกษาใด ๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่าง ๆ

2.5 ต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2.6 จะต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำ หรือร่วมกระทำ ทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท

2.7 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน

3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในการสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ประกาศแนบท้ายในแต่คณะ/วิทยาลัย

4. กำหนดการรับสมัคร / วิธีการรับสมัครและวิธีการคัดเลือก

สมัครทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565 โดยพิจารณาคัดเลือกจากผลลัพธ์ของคะแนนมาตราฐาน GAT และ PAT ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) คูณด้วยค่าน้ำหนักตามองค์ประกอบของแต่ละคณะ/วิทยาลัยตามประกาศ แนบท้าย

ซึ่งผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อเป็นสิทธิ์ชี้ขาดของคณะ/วิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

5. การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นผู้ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ระเบียบการรับสมัคร   :     เอกสารประกาศ  !!

.

6. การรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และชำ ระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ

ผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะต้องรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission  และชำระเงินยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555

เพื่อยืนยันการเข้าศึกษา หากไม่ดำเนินการตามวันเวลาที่กำ หนดถือว่าสละสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันเข้าศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอร์เน็ตและชำ ระเงินยืนยันสิทธิ์แล้ว แต่สละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันและจ่ายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาแล้ว เมื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ จะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเป็นนักศึกษาอีก โดยให้ถือว่าเงินยืนยันสิทธิ์ดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษานั้น

ขอบคุณข้อมูล    :     reg.kmitl.ac.th

error: Content is protected !!