Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบ Admission สภากาชาดไทย ปี 2566

ระเบียบการรับสมัคร รอบ Admission สภากาชาดไทย ปี 2566

เพื่อให้การดำเนินการ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 Admission เป็นไปตามกำหนดการ TCAS66 (1 พ.ย. 65 – 26 มิ.ย. 66) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สถาบันเห็นสมควรยกเลิกประกาศสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 Admission ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 และใช้ประกาศฉบับนี้แทนสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จะทำการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จึงจัดให้มีการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 3 Admission มีรายละเอียดในการคัดเลือก ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่เข้าใจและใช้ภาษาไทยได้ดี

2. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของสถาบันที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

4. เป็นผู้ที่ไม่เสพยาเสพติดทุกประเภท ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอื่น ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาใด ๆ มาก่อน และไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระท าผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบ
5. เป็นผู้ที่ผู้ปกครองยินยอมให้รับทุนการศึกษาของสภากาชาดไทยตลอดหลักสูตร 4 ปี และปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนโดยปฏิบัติงานกับสภากาชาดไทยหลังส าเร็จการศึกษาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 4 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2565 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญครบตามเกณฑ์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยต้องเรียน

1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

2. เป็นหญิงโสดหรือชายโสด มีอายุไม่ต่ ากว่า 16 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2550) นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา (วันที่ 7 สิงหาคม 2566)

3. มี GPAX ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป และผ่านการสอบวัดความรู้ฯ ดังนี้

3.1 TGAT

3.2 วิชาสามัญ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ 1 วิชาเคมีวิชาชีววิทยาและวิชาภาษาอังกฤษ

4. มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

5. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่มีประวัติเป็นโรคจิตโรคประสาท และปราศจากโรคอาการของโรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้

5.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น

เกณฑ์การคัดเลือก

1. GPAX ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.75

2. คะแนน TGAT

2.1 ตอนที่ 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication) คะแนนไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10

2.2 ตอนที่ 2 การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical and Logical Thinking) คะแนนไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10

2.3 ตอนที่ 3 สมรรถนะด้านการท างานในอนาคต (Future Workforce Competencies) คะแนนไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10

3. คะแนนวิชาสามัญ (A-Level)

3.1 วิชาคณิตศาสตร์ 1 โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15

3.2 วิชาเคมี โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15

3.3 วิชาชีววิทยา โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20

3.4 วิชาภาษาอังกฤษ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20

4. สอบสัมภาษณ์

5. ตรวจร่างกาย

6. ทดสอบบุคลิกภาพ

.

รายละเอียดการรับสมัคร    :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :     7 – 13 พฤษภาคม 2566

ขอบคุณข้อมูล    :    mytcas.com/universities

error: Content is protected !!