Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ราชภัฏ สวนสุนันทา ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ราชภัฏ สวนสุนันทา ปี 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) โดยมีรายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ดังนี้

คณะ และหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

1. คณะครุศาสตร์

1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

1.1.1 สังคมศึกษา

1.1.2 ภาษาไทย

1.1.3 ภาษาอังกฤษ

1.1.4 คณิตศาสตร์

1.1.5 การศึกษาปฐมวัย

1.1.6 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

1.1.7 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

.

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

2.1.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1.2 คหกรรมศาสตร์

2.1.3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2.1.4 วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

2.1.5 นิติวิทยาศาสตร์

2.1.6 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ

2.1.6.1 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์

2.1.6.2 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

2.1.7 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (ชีววิทยา)

2.1.8 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

2.1.9 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (เคมี)

2.1.10 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (คณิตศาสตร์ประยุกต์)

2.1.11 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (ฟิสิกส์)

2.1.12 วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

2.1.13 วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ)

2.2 หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต

2.2.1 การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ (การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล)

2.2.2 การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ (การจัดการดิจิทัลคอนเทนท์)

.

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

3.1.1 การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร

3.1.2 เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

3.1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศอาคารและสภาพแวดล้อม

3.1.4 เทคโนโลยีไฟฟ้า

3.1.5 การออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

3.2 หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต

3.2.1 การออกแบบนิทรรศการและอนิเมชั่นสามมิติ

3.2.2 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

3.2.3 อุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์

3.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

3.3.1 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3.3.2 วิศวกรรมหุ่นยนต์

3.3.3 การจัดการวิศวกรรม

.

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

4.1.1 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

4.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

4.2.1 ภาษาไทย

4.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

4.3.1 ภาษาอังกฤษ

4.3.2 ภาษาจีน

4.3.3 ภาษาญี่ปุ่น

4.3.4 ภาษาอังกฤษธุรกิจ

4.3.5 การจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนาสังคม)

4.3.6 การจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการทางวัฒนธรรม)

.

5. คณะศิลปกรรมศาสตร์

5.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

5.1.1 จิตรกรรม

5.1.2 การออกแบบนิเทศศิลป์

5.1.3 ดนตรี

5.1.4 ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)

5.1.5 ศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์)

.

6. คณะวิทยาการจัดการ

6.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

6.1.1 บัญชี

6.2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

6.2.1 เศรษฐศาสตรธุรกิจ

6.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

6.3.1 บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

6.3.2 บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)

6.3.3 บริหารธุรกิจ (การตลาด)

6.3.4 บริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

6.3.5 บริหารธุรกิจ (การประกอบการธุรกิจ)

6.3.6 บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ)

.

7. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

7.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

7.1.1 การจัดการอีสปอร์ต

7.1.2 นวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

7.1.3 นวัตกรรมการจัดการ (นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวและบริการ) (หลักสูตรสองภาษา)

7.1.4 นวัตกรรมการจัดการ (นวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเกม) (หลักสูตรสองภาษา)

7.1.5 นวัตกรรมการจัดการ (นวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล) (หลักสูตรสองภาษา)

** วิทยาเขตอื่นๆ ดูหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้ในระเบียบการที่บลิงก์ด้านล่างนะจ้ะ

.

คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครสอบ

1 คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไป

1.1 ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป

1.2 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น

1.3 เป็นผู้มีจิตปกติ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพ

1.4 ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดตามระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา

.

เกณฑ์การคัดเลือก

1. พิจารณาจากคุณสมบัติผู้สมัคร

2. พิจารณาจาก แฟ้มสะสมผลงาน หรือ Portfolio

รายละเอียด อื่นๆ     :     ระเบียบการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร     :    1 ต.ค. 2564 – 7 ม.ค. 2565

สมัครเรียนทาง Internet ที่    :     https://admission.ssru.ac.th

.

ขอบคุณข้อมูล     :      cts.ssru.ac.th

error: Content is protected !!