Press ESC to close

ปวช. ปวส. สายอาชีพ สามารถต่อ ป.ตรี ที่ไหนได้บ้าง มาดูกัน ??

ปวช. ปวส. สายอาชีพ สามารถต่อ ป.ตรี ที่ไหนได้บ้าง มาดูกัน ??

ปวช. ปวส. และ สายอาชีพ เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยจะมีวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับชั้น ปวช. ส่วน ปวส. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คืออนุปริญญา จะมีคุณสมบัติเทียบเท่านักศึกษาชั้นปี 2

น้องๆ คนไหนท ที่จบ ปวช. ปวส. สามารถเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้ โดยสามารถเข้าระบบ TCAS ได้ทั้ง 5 รอบ แต่จะจำกัดคณะ/สาขา สำหรับคุณสมบัตินั้นต้องมีอย่างไรบ้าง ต้องสอบอะไรบ้าง มาดูกัน

ระบบ TCAS ทั้ง 5 รอบ ต้องใช้คะแนนอะไรบ้างในการคัดเลือก

Portfolio ไม่ต้องใช้คะแนนอะไรเลย แต่ต้องมีผลงานตามที่คณะ/สาขากำหนด

โควตา คะแนนที่ใช้ จะเป็นการสอบตรงที่มหาวิทยาลัยเลย  GAT/PAT , 9 วิชาสามัญ หรือคะแนนวัดความรู้ด้านอื่น ๆ ตามกำหนด

รับตรงร่วมกัน คะแนนที่ใช้ อาจจะเป็นการสอบตรง  GAT/PAT , 9 วิชาสามัญ หรือคะแนนวัดความรู้ด้านอื่น ๆ ตามกำหนด

แอดมิชชั่น คะแนนที่ใช้ O-NET GAT/PAT และ GPAX

รับตรงอิสระ คะแนนที่ใช้ แล้วแต่มหาวิทยาลัยกำหนด เกณฑ์อาจจะเหมือนรอบ 2 – 4

คะแนนต่างๆ สามารถสอบได้อย่างไรบ้าง ??

ONET

ต้องสมัครเอง !! ที่เว็บ สทศ. ค่าสมัครฟรี ช่วงรับสมัคร ต้นพฤศจิกายน

สมัครได้เฉพาะนักเรียนที่เรียนปีการศึกษาสุดท้าย (ปวช. 3) หากเป็นเด็กซิ่ว ไม่สามารถสมัครได้

สอบให้ครบ ทั้ง 5 วิชา

GAT/PAT

สมัครได้เองที่เว็บ สทศ. ค่าสมัคร วิชาละ 140 ช่วงรับสมัคร ธันวาคม

สมัครสอบใหม่ได้ทุกปี

อายุคะแนนจะอยู่ได้ 2 ปี

ไม่จำเป็นต้องสอบทุกวิชา สอบเฉพาะวิชาที่ใช้

9 วิชาสามัญ

สมัครได้เองที่เว็บ สทศ. ค่าสมัคร วิชาละ 100 ช่วงรับสมัคร ธันวาคม

สมัครสอบใหม่ได้ทุกปี

อายุคะแนน 1 ปี

ไม่จำเป็นต้องสอบทุกวิชา สอบเฉพาะวิชาที่ใช้

สอบตรง

สอบตรงกับทางมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันที่จัดสอบ โครงการที่มีสอบตรง ในระเบียบการจะระบุวันเวลาสมัครสอบ และวันสอบไว้

มหาวิทยาลัยที่รับ ปวช. ปวส.

รอบที่ 1 – 5 ทุกมหาวิทยาลัยเปิดรับ ปวช. หรือเทียบเท่า ม. 6 บางมหาวิทยาลัยก็อาจจะมีรับ ปวส. ด้วย น้อง ๆ เช็คคุณสมบัติในระเบียบการแต่ละรอบได้เลย

มหาวิทยาลัยที่มีโครงการเฉพาะ ปวช. ปวส.

มหาวิทยาลัยที่มีโครงการเฉพาะ ปวช. ส่วนใหญ่จะรับอยู่ในรอบ 1, 2 และ 5 สำหรับ ปวส. จะรับในรอบที่ 2 เป็นหลัก

มหาวิทยาลัย ที่เปิดรับสมัคร ปวช.  ปวส.

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ม.เทคโนโลยีราชมงคล ทั่วประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ราชภัฎ ทั่วประเทศ

คณะที่ ปวช. เข้าได้

เข้าได้เกือบทุกคณะ ยกเว้น คณะสายวิทยศาสตร์สุขภาพ เช่น ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัช สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์

การสมัคร TCAS

Portfolio สมัครผ่านมหาวิทยาลัย

โควตา สมัครผ่านมหาวิทยาลัย

รับตรงร่วมกัน สมัครผ่าน My TCAS

แอดมิชชั่น สมัครผ่าน My TCAS

รับตรงอิสระ สมัครผ่านมหาวิทยาลัย

.

**หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย ของน้องๆ ปวช. ปวส. นะจ้ะ

ขอบคุณข้อมูล     :    trueplookpanya.com

error: Content is protected !!