Press ESC to close

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ม. เกษตรศาสตร์ ศรีราชา (TCAS65 รอบที่1)

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ม. เกษตรศาสตร์ ศรีราชา (TCAS65 รอบที่1)

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้ออกประดาศเกณฑ์การคัดเลือกนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2565 ( TCAS รอบที่1 ) โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้ที่ก่าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรอืเทียบเท่า ใช้ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 4-5 ภาคการศึกษา โดยเมื่อจบการศึกษา ต้องมีจ่านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามที่สาขาวิชาก่าหนด

2. ผู้ที่ส่าเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ใช้ผลการคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา (ปพ.1 ฉบับจบการศึกษา) ต้องมีจ่านวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามที่สาขาวิชากำหนด

3. ผู้ที่ก่าลังประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรอืผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) สาขาที่เกี่ยวข้อง ตามที่สาขาวิชากำหนด

4. เป็นผู้ประพฤติดี เรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง

เอกสารหลักฐาน สำหรับพิจารณาคัดเลือก

1. Portfolio ประวัติผลงานตามที่สาขาวิชาก่าหนด จ่านวนไม่เกิน10 แผ่น (ไม่รวมหน้าปก) เช่น เอกสาร/เกียรติบัตร/หนังสือใบรบัรองการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชการ การเข้าค่ายทักษะวิชาชีพ

2. เอกสารอื่นๆ ตามที่สาขาวิชากำหนด

คณะที่เปิดรับสมัคร 

1. วิทยาการจัดการ

2. วิทยาศาสตร์ ศรีราชา

3. วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

4. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

5. เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

การพิจารณาคัดเลือก

1. พิจารณาจากคุณสมบัติ และเกรดเฉลี่ย

2. พิจารณา จากแฟ้มสะสมผลงาน

3. พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

.

ระเบียบการรับสมัคร   :     เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :     15 พฤศจิกายน 2564 – 14 มกราคม 2565

ขอบคุณข้อมูล     :    qa.src.ku.ac.th/Admission

error: Content is protected !!