Press ESC to close

เจาะลึกข้อสอบ เตรียมสอบ 5 วิชา A-Level ที่ต้องรู้ก่อนสอบ

เจาะลึกข้อสอบ เตรียมสอบ 5 วิชา A-Level ที่ต้องรู้ก่อนสอบ

สำหรับน้องๆ ที่กำลัง เตรียมสอบ โดยเฉพาะสนามสอบ A-LEVEL มาเช็คเนื้อหาสำหรับที่ต้องสอบใน 5 วิชาหลักกันหน่อยดีกว่า ต้องเตรียมอ่านในเนื้อหาบทไหนบ้าง ถ้าน้องๆ คนไหนพร้อมแล้ว ไปลองดูกันเลยจ้า

วิชาเคมี

เนื้อหาที่ออกสอบ

สมบัติธาตุและสารประกอบ

1. อะตอมและสมบัติของธาตุ

2. พันธะเคมี

3. เคมีอินทรีย์

4. แก๊ส

5. พอลิเมอร์

สมการเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

1. กรด – เบส

2. ปริมาณสารสัมพันธ์

3. เคมีไฟฟ้า

4. อัตราปฏิกิริยาเคมี

5. สมดุลเคมี

ทักษะในการปฏิบัติการเคมี + การคำนวณปริมาณของสาร

1. โมล

2. สารละลาย

3. ความปลอดภัยและทักษะในการปฏิบัติทางเคมี

.

วิชาฟิสิกส์

เนื้อหาที่ออกสอบ

กลศาสตร์

1. ธรรมชาติและพัฒนาการทางเคมี

2. การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง

3. แรงและกฏการเคลื่อนที่

4. สมดุลกลของวัตถุ

5. งานและกฏการอนุรักษ์พลังงาน

6. โมเมนตัมและการชน

7. การเคลื่อนที่แนวโค้ง

8. การเคลื่อนที่แบบซัมเปิ้ลฮาร์โมนิก

9. คลื่น

คลื่นกลและแสง

1. คลื่น / แสง / เสียง

ไฟฟ้า คลื่นเม่เหล็กไฟฟ้า แม่เหล็ก

1. ไฟฟ้าสถิต

2. ไฟฟ้ากระแส

3. แม่เหล็กไฟฟ้า / คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

อุณหพลศาสตร์ และสมบัติเชิงกลของสาร

1. ความร้อนและแก๊ส

2. ของแข็งและของไหล

ฟิสิกส์แผนใหม่

1. ฟิสิกส์อะตอม / ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค

.

วิชาชีววิทยา

เนื้อหาที่ออกสอบ

ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

1. ระบบนิเวศและไบโอม  / ประชากร / ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

2. ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

1. เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

2. โครงสร้างและการทำงานของเซลล์

ระบบและการทำงานของสัตว์และมนุษย์

1. ระบบย่อยอาหาร / ระบบหมนเวียนเลือด / ระบบน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน

2. ระบบขับถ่าย  /  ระบบหายใจ /  ระบบประสาทและการเคลื่อนที่

3. ระบบสืบพันธุ์และเจริญเติบโต  /  ระบบต่อมไร้ท่อ

4. พฤติกรรมของสัตว์

โครงสร้างและการทำงานส่วนต่างๆ ของพืช

1. เนื้อเยื่อและโครงสร้างภายในพืช

2. การแลกเปลี่ยนแก๊ส  /  การลำเลียงของพืช / การคายน้ำของพืช

3. การสังเคราะห์ด้วยแสงและสารอินทรีย์ของพืช

4. การสืบพันธุ์ของพืชดอก

5. การควบคุมการเจริญเติบโต และการตอบสนองของพืช

พันธุศาสตร์ และวิวัฒนการของพืช

1. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

2. สมบัติและสารพันธุกรรม

3. การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม

4. เทคโนโลยี DNA

5. วิวัฒนการและพันธุศาสตร์ประชากร

.

คณิตศาสตร์ 1 / คณิตศาสตร์ 2

เนื้อหาที่ออกสอบ

1. สาระจำนวนและพีชคณิต

1.1 เซต / ตรรกศาสตร์ / จำนวนและพหุนาม / ฟังก์ชั่น / expo & log / ตรีโกณ / จำนวนเชิงซ้อน / เมตริก / ลำดับอนุกรม

2. สาระการวัดและเราขาคณิต

2.1 เรขาคณิตวิเคาะห์ / เวกเตอร์ในสามมิติ

3. สาระสถิติ และความน่าจะเป็น

3.1 สถิติ / การแจกแจงความน่าจะเป็น / หลักการนับเบื้องต้น / ความน่าจะเป็น

4. สาระแคลคูลัส

4.1 แคลคูลัส

.

ขอบคุณข้อมูล   :    OpenDurian TCAS

error: Content is protected !!