Press ESC to close

ระเบียบการับสมัคร โครงการต่างๆ รอบโควตา ม. แม่โจ้ ปี 2566

ระเบียบการับสมัคร โครงการต่างๆ รอบโควตา ม. แม่โจ้ ปี 2566

มหาวิทยาลัย แม่โจ้ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ตามความต้องการของทุกคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566 โดยการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด TCAS รอบที่ 2 Quota มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคัดเลือก

1.1 เป็นผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า (บางสาขาวิชารับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2565 และจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 3 กรกฎาคม
2566

1.2 มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชา ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

1.3 เป็นผู้ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.4 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม เรียนดี แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

1.5 ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิต หรือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันชั้นสูงอื่น ๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด

1.6 ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.7 มีผู้ปกครอง หรือ ผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย

1.8 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.9 เป็นผู้มีประวัติในกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ในระดับดีหรือ มีประวัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

โครงการต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร

1. TCAS รอบที่ 2 รับตรง

2. รอบที่ 2 รับตรง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

3. TCAS รอบที่ 2 โครงการเด็กดีมีที่เรียน ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ

4. TCAS รอบที่ 2 โครงการลูกหลานเกษตรไทย ก้าวไกลในยุคดิจิทัล ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด

5. TCAS รอบที่ 2 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทาง (ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม)

6. TCAS รอบที่ 2 โครงการนักศึกษาชาวไทยภูเขา ทุนกรมการปกครอง

7. TCAS รอบที่ 2 โครงการนักศึกษาพิการ

.

ประกาศรับสมัครโครงการต่างๆ    :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร     :    1 มี.ค. 2566 – 30 มี.ค. 2566

ขอบตุณข้อมูล    :      admissions.mju.ac.th

error: Content is protected !!