Press ESC to close

10 สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี ที่น่าเรียนต่อ

10 สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี ที่น่าเรียนต่อ

สำหรับ คณะวิทยาศาสตร์ หรือบางมหาวิทยาลัยจะใช้ชื่อว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้นเป็นหนึ่งในคณะยอดฮิตที่มีคนเข้าเรียนต่อเป็นจำนวนมาก และมีสาขาวิชาเปิดรับ มากมาย ทั้งทางด้าน คำนวณ ตัวเลข อย่าง สาขาวิชา คณิตศาสตร์ สถิติ หรือจะเป็นด้านการทดลอง อย่าง เคมี ชีววิทยา เป็นต้น

มาในบทความนี้ พี่ก็เอาใจ เด็กสายวิทย์กันหน่อย กับ 10 สาขาวิชา น่าเรียนต่อ คณะวิทยาศาสตร์ มาดูกันว่ามีสาขาวิชาอะไรที่น่าเรียนกันบ้าง

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

การเรียนก็แน่นอน เน้น วิชาทางด้านคณิตศาสตร์ หลักการเบื้องต้นที่เริ่มจากเลขคณิตไปยังการประยุกต์ใช้งานพื้นฐานของสาขาคณิตศาสตร์ ที่รวมพีชคณิต เรขาคณิต ตรีโกณมิติ สถิติศาสตร์ และแคลคูลัส เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน (ตัวอย่าง)

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยนเรศวร

3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. มหาวิทยาลัยบูรพา

5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาชีพ หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิจัย นักวิชาการในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

2. ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทั้งในส่วนของรัฐและเอกชน

3. นักคณิตศาสตร์  เป็นต้น

.

2. สาขาวิชาสถิติ

จะได้เรียนเกี่ยวข้องกับข้อมูล หรือตัวเลข หลักการและขั้นตอน การดำเนินงานด้านสถิติ และนำมาประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตประจำวัน และสาขาวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน (ตัวอย่าง)

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. มหาวิทยาลัยบูรพา

5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาชีพ หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักสำรวจ และนักวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินักวิชาการ

2. นักวิเคราะห์วางแผน วิจัย และประมวลผล

3. นักสถิติการศึกษา เป็นต้น

.

3. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

จะเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีการคำนวณสำหรับคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีการประมวลผลสารสนเทศ ทั้งด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วยหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน (ตัวอย่าง)

1. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3. มหาวิทยาลัยศิลปากร

4. มหาวิทยาลัยบูรพา

5. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาชีพ หลังสำเร็จการศึกษา

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์วิศวกรซอฟต์แวร์ หรือวิศวกรเครือข่าย นักบริหารระบบ นักเทคโนโลยีทางการสื่อสารข้อมูล

2. อาจารย์สอนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นักวิจัยและพัฒนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมหรือสถาบันวิจัยต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

3. นักบริหารระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

.

4. สาขาวิชาเคมี

จะเรียนในเรื่องของสสาร ปฏิกิริยาเคมี รวมถึงองค์ประกอบ โครงสร้างและคุณสมบัติของสสาร และเคมีในด้านอื่นๆ ด้วย

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน (ตัวอย่าง)

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. มหาวิทยาลัยมหิดล

5. มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาชีพ หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิจัยและพัฒนา/นักวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิต

2. นักประกันคุณภาพ

3. นักจัดซื้อ / นักการขายและการตลาด

4.  ครู / อาจารย์ ในสถานศึกษา เป็นต้น

.

5. สาขาวิชาชีววิทยา

จะศึกษาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับชีววิทยา อาทิ เช่น เซลล์ ,โมเลกุลพันธุกรรม , ระบบร่างกาย , วิวัฒนาการ และระบบนิเวศ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน (ตัวอย่าง)

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. มหาวิทยาลัยนเรศวร

4. มหาวิทยาลัยมหิดล

5. มหาวิทยาลัยบูรพา

อาชีพ หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิจัยและพัฒนา

2. นักวิทยาศาสตร์ / นักวิเคราะห์

3. ครู / อาจารย์ ในสถานศึกษา เป็นต้น

.

6. สาขาวิชาฟิสิกส์

จะศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของสสารผ่านเรื่องเวลาและพื้นที่ แรง ไฟฟ้า และอื่นๆ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน (ตัวอย่าง)

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3. มหาวิทยาลัยนเรศวร

4. มหาวิทยาลัยทักษิณ

5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาชีพ หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักฟิสิกส์ นักฟิสิกส์รังสี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัดกระทรวง หรือสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

2. นักวิจัยทางฟิสิกส์ ในบริษัทเอกชน

3. นักวิชาการ สาขาฟิสิกส์ ในหน่วยงานต่างๆ

4. ครู / อาจารย์ ในสถานศึกษา เป็นต้น

.

7. สาขาวิชาจุลชีววิทยา

จะศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ซึ่งเรียกว่าจุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรีย โปรโตซัว ไวรัส เชื้อรา และ สาหร่าย เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน (ตัวอย่าง)

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5. มหาวิทยาลัยบูรพา

อาชีพ หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิทยาศาสตร์ / นักวเคราะห์ / นักวิจัย

2. นักวิชาการ ในหน่วยงานต่างๆ  เป็นต้น

.

8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

การเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลโดยแบ่งเป็น 3หมวด คือ ความหลากหลายทางชีวิภาพและนิเวศวิทยาทางทะเล, สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล, เทคโนโลยีทางทะเล เป็นต้น (อ้างอิง ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน (ตัวอย่าง)

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

5. มหาวิทยาลัยบูรพา

อาชีพ หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิทยาศาสตร์ / นักวเคราะห์ / นักวิจัย

2. นักวิชาการ ในหน่วยงานต่างๆ  เป็นต้น

.

9. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

จะศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง โดยการอาศัยความรู้หลากหลายสาขาวิชาเข้ามาช่วยในกระบวนการเรียนรู้ เช่น เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ธรณีวิทยา และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน (ตัวอย่าง)

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. มหาวิทยาลัยนเรศวร

5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาชีพ หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้ควบคุมฝ่ายคุณภาพ / ฝ่ายผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรม

2. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

3. นักวิชาการ ในหน่วยงานต่างๆ  เป็นต้น

.

10. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร / วิทยาศาสตร์การอาหาร

จะเรียนทางด้านการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในสาขาต่างๆและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันมีความรู้ด้านการแปรรูปอาหารการจัดการและการติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อการแปรรูปวัตถุดิบการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร การบรรจุหีบห่อ การตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน (ตัวอย่าง)

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยนเรศวร

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

4. มหาวิทยาลัยทักษิณ

5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาชีพ หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิชาการ

2. ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร

3. นักวิชาการ ในหน่วยงานต่างๆ  เป็นต้น

.

ขอบคุณข้อมูล    :    chula.ac.th/academic/faculty-of-science admissionpremium.com/adplanning/fac?id=201509031142558WIUjDx

admissionpremium.com/adplanning/fac?id=20150902144534epmt5IU  ,  tcaster.net/2019/12/สาขาวิชาสถิติ-คณะวิทยาศ

admissionpremium.com/adplanning/fac?id=20150801105137mCf8BmP  ,  th.wikipedia.org/wiki/เคมี

tcaster.net/2019/12/สาขาชีววิทยา-คณะวิทยาศา  ,  admissionpremium.com/adplanning/fac?id=20150902154603RSESqhm

u-review.in.th/th/edu/130  ,  campus.campus-star.com/education/72792  ,  admissionpremium.com/content/5717

error: Content is protected !!