Press ESC to close

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 รอบที่ 3 Admission

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 รอบที่ 3 Admission

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 Admission
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562

และข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบัน พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564ข้อ 15 ประกอบกับมติสภาสถาบันพระบรมราชชนกในการประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565 อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 หลักสูตรที่เปิดรับสมัครและคัดเลือก ปีการศึกษา ๒๕๖๖ มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ระดับปริญญาตรี จํานวน 10 หลักสูตร

1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต

2. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

3. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

4. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

5. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน

7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค

8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

9. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์

10. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารสุขภาพ

วิธีการรับสมัคร

1. ศึกษารายละเอียดในประกาศนี้ ให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร ๆ

2. ลงทะเบียนแรกเข้าเพื่อใช้งานระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา (TCAS) ทางเว็บไซต์ https://www.mytcas.com

3. ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครอย่างละเอียดและ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดด้วยความระมัดระวัง ตามคู่มือระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) ปีการศึกษา 2566 สําหรับผู้สมัครของที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ www.mytcas.com

ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์เข้าศึกษา คนละหนึ่งสิทธิ์ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบใดและรอบใดก็ได้ตามหลักเกณฑ์ กําหนด และเข้ามายืนยันสิทธิ์ในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลาง และการสละสิทธิ์ให้เป็นไปตาม

ข้อกําหนดของประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์จะต้องทําในระบบการ คัดเลือกกลางตามระยะเวลาที่กําหนดไว้เท่านั้น การสละสิทธิ์นอกเหนือจากเวลาที่กําหนดหรือไปสละสิทธิ์ หรือแจ้งไม่ใช้สิทธิ์ที่สถาบันอุดมศึกษา หรือการส่งจดหมายขอสละสิทธิ์ ไม่นับเป็นการสละสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกกลาง

4. รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ http://student.mytcas.com ระหว่างวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566 ผู้สมัครเลือกสมัครได้สูงสุด ไม่เกิน 10 อันดับ แบบเรียงลําดับ (ลําดับที่ 1 คือสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษามากที่สุด)

5. ขั้นตอนการสมัครเป็นไปตามการบริหารจัดการของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ข้อ 3 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อเข้าศึกษา จะเป็นไปตามอัตราที่อยู่ในระบบรับสมัครของทปอ. ที่ www.mytcas.com ข้อ 4 จํานวนการรับ ตามแผนการผลิตของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกกําหนด ตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก 1

ข้อ 6 การเปิดภาคการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก 2

ข้อ 7 สถานศึกษา วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

ข้อ 8 คุณสมบัติการสมัคร

ระเบียบการรับสมัคร    :    เอกสารประกาศ  !!

รายละเอียดอื่นๆ     :     เอกสารประกาศ เพิ่มเติม  !!

กำหนดการรับสมัคร     :     วันที่ 7 – 13 พ.ค. 2566

ขอบคุณข้อมูล     :     admission.pi.ac.th/?p=3086

error: Content is protected !!