Press ESC to close

มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนมูลนิธิ สอวน. ปี 2566

มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนมูลนิธิ สอวน. ปี 2566

มหาวิทยาลัยบูรพา ออกประกาศรับสมัครนักเรียนทุนมูลนิธิ สอวน. ประจำปี 2566 โดยมีหลักเกณฑ์การรับสมัครต่างๆ ดังนี้

หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา

1. เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สอบผ่านเข้าค่าย 2 และมีผลคะแนนอยู่ในระดับดีมากของศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ในภูมิภาค และในกรุงเทพมหานคร ดังนี้

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ในภูมิภาค จำนวน 15 ศูนย์ได้แก่

1. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร

3. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

5. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

6. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

7. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

9. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ

10. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ***

11. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร

12. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

14. ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

15. ศูนย์ดาราศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 9 ศูนย์ได้แก่

1. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

2. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

3. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนเทพศิรินทร์

4. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

5. ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

6. ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนโยธินบูรณะ – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7. ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ – มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8. ศูนย์ดาราศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9. ศูนย์ดาราศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

.

2. ผลการเรียนดี มีความประพฤติดี และมีฐานะยากจน

3. ต้องไม่เป็นนักเรียนทุนในโครงการดังต่อไปนี้

1. ทุนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

2. ทุนโรงเรียนมหิดลย์วิทยานุสรณ์

3. ทุนโรงเรียนกำเนิดวิทย์

4. ทุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project : JSTP)

5. ทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

6. ทุนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)

4. การให้ทุนการศึกษาจะให้ต่อเนื่องจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

5. นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรายงานผลการเรียนต่อคณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิ สอวน. ในทุก ภาคการศึกษา

6. นักเรียนผู้ขอรับทุนการศึกษาจะต้องได้รับการรับรองจากประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.

7. มติคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิ สอวน. ถือเป็นที่สิ้นสุด

.

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิ สอวน.

1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิ สอวน.

2. คำรับรองของประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.

3. ใบแสดงผลการเรียนภาคการศึกษาล่าสุด

4. สำเนาบัตรประชาชน

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

.

รายละเอียดการรับสมัคร เพิ่มเติม    :    science.buu.ac.th/posn

กำหนดการรับสมัคร    :    วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ถึง 15 กรกฎาคม พ.ศ.2566

ขอบคุณข้อมูล    :     science.buu.ac.th/posn/pages/schedule

error: Content is protected !!