Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 4 รับตรงอิสระ ม. ศิลปากร ปี 2566

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 4 รับตรงอิสระ ม. ศิลปากร ปี 2566

มหาวิทยาลัย ศิลปากร มีความประสงค์ที่จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) จำนวนรับทั้งสิ้น 10 คณะวิชาอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ในการประชุม ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 จึงให้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยกเว้นนักศึกษาชาวต่างประเทศ

1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือ ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544

หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครที่ไปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ต่างประเทศ ในช่วงเวลาหนึ่งให้คำนวณผลการเรียนเฉพาะภาคการศึกษาที่ได้ศึกษาในประเทศไทยเท่านั้น

1.3 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพนั้น ๆ

1.4 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับขอมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

1.5 ไม่เป็นผู้ที่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระท าผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางวิชาการ

1.6 ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

1.7 ต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ร่วมในการคัดเลือกนี้ เว้นแต่จะได้ลาออกจากสถาบันอุดมศึกษานั้นเสียก่อน

1.8 ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์การคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 1 – 3 หรือทำการสละสิทธิ์ 2 ครั้ง ของมหาวิทยาลัยที่เข้าระบบ TCAS ปีการศึกษา 2566

2. คุณสมบัติเฉพาะ

เป็นไปตามประกาศของแต่ละสาขาวิชาหากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือ คุณสมบัติเฉพาะ ข้อใดข้อหนึ่ง และหากตรวจสอบ
พบว่า เอกสารที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกเป็นเอกสารเท็จ

หรือเป็นเอกสารที่เกิดจากการคัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้ว่าจะได้รับการคัดเลือกแล้วก็ตามจะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก โดยพิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

2. คุณสมบัติเฉพาะ ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชาก าหนด (ถ้ามี)

3. คะแนนสอบวิชาเฉพาะที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดสอบเอง ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชาก าหนด (ถ้ามี)

4. คะแนนทดสอบวิชา TGAT/TPAT และวิชา A-Level มาประกอบการพิจารณาคัดเลือก ผู้สมัครต้องสมัครสอบกับสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ภายในวันที่ ทปอ. กำหนด ดูรายละเอียดการสมัครวัน เวลา และสถานที่สอบได้ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com โดยเลือกสอบรายวิชาที่คณะ/สาขาวิชา
กำหนดในการคัดเลือก

.

รายละเอียดเพิ่มเติม    :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร     :    วันที่ 2 – 6 มิ.ย. 66

ขอบคุณข้อมูล     :     admission.su.ac.th

error: Content is protected !!