Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 2 โควตา ปี 2567 มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

รับตรง รอบที่ 2 โควตา ปี 2567 มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จะได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ตามระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา (TCAS) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ดังนี้

1. คุณสมบัติ

1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.2 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

1.4 เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยหรือพ านักต่างแดนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.5 ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิด หรือร่วมกระทำการทุจริตในการสอบฯ เพื่อการสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

1.6 เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในการสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตาฯ หรือได้รับการคืนสิทธิ์จากการสละสิทธิ์เข้าศึกษา

1.7 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นตามที่โครงการระบุตามช่วงเวลาที่ดำเนินการรับสมัคร

2. ประเภทโครงการที่รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

2.1 ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล มี 8 ประเภทโครงการดังนี้

2.1.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ

2.1.2 การรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ

2.1.3 การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขาการรับนักเรียนในโครงการพิเศษ โดยมีโครงการดังนี้

2.1.4 การรับนักเรียนในโครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา

2.1.5 การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

2.1.6 การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน

2.1.7 การรับนักเรียนพิการ

2.1.8 โครงการพิเศษอื่น ๆ

2.2 ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ มี 1 ประเภทโครงการดังนี้

การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ

3. รหัสโครงการ-คณะ-สาขาวิชาที่มีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ฉบับที่ 4 เรื่อง รหัสโครงการ-คณะ-สาขาวิชาที่รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

4. การดำเนินการโดยผู้สมัคร ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผลเป็นการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ขั้นตอนในการสมัคร ดังนี้

4.1 ศึกษารายละเอียด ผู้สมัครต้องศึกษาข้อมูลประกาศรับสมัครให้เข้าใจก่อนการสมัคร โดยศึกษา อย่างละเอียดได้จาก 3 แหล่งข้อมูลคือ

4.1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ ทางเว็บไซต์ https://admission.reg.cmu.ac.th

4.1.2 เกณฑ์การสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร เอกสารประกอบการสมัครของแต่ละคณะ สาขาวิชา ทางเว็บไซต์ https://admission.reg.cmu.ac.th/findfaculty.php

4.1.3 เอกสารแนบท้ายประกาศฯ เพิ่มเติม ดังนี้

4.1.3.1 ประเภทโครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือสามารถศึกษารายละเอียดจากเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ฉบับที่ 5 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ

4.1.3.2 ประเภทโครงการการรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา สามารถศึกษารายละเอียดจากเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ฉบับที่ 6 เรื่อง การรับนักเรียนชาวไทยภูเขาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2567 และตามประกาศของจังหวัด โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ ที่ว่าการอำเภอที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนา

4.1.3.3 ประเภทโครงการการรับนักเรียนในโครงการเปิดโอกาสให้นักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา สามารถศึกษารายละเอียดจากเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ฉบับที่ 7 เรื่อง การรับนักเรียนจากโครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา ปีการศึกษา 2567

4.1.3.4 ประเภทโครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน สามารถศึกษารายละเอียดจากเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ฉบับที่ 3 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้า ศึกษ าในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับป ริญญาต รี ปีการศึกษ า 2567 (TCAS รอบที่ 1แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio และ TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota ) การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม    :     เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    13 – 22 กุมภาพันธ์ 2567

ขอบคุณข้อมูล   :    admission.reg.cmu.ac.th

error: Content is protected !!