Press ESC to close

เรียนล่วงหน้า วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม. ขอนแก่น ปี 2567

โครงการเรียนล่วงหน้า วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม. ขอนแก่น ปี 2567 พร้อมโควตารอบพอร์ต 2568

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ขอนแก่น จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (รายวิชา) โครงการหลักสูตรเรียนล่วงหน้า Pre-Degree สะสมหน่วยกิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2567

และให้ยกเลิกประกาศวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ฉบับที่ 35/2567 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต ระดับปริญญาตรี โครงการหลักสูตรเรียนล่วงหน้า Pre-Degree สะสมหน่วยกิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายวิชาที่เปิดสอน

รายวิชา CL301311 ทฤษฎีและพัฒนาการทางการเมืองและการปกครอง (Theories and Concepts of Politics and Government) ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จํานวน 3 หน่วยกิต

2. คุณสมบัติผู้สมัคร นักเรียนที่กําลังเรียนในระดับมัธยมศึกษาสังกัดโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนฃ

3. การลงทะเบียนและสมัครเรียน สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่าน https://lifelong.kku.ac.th

4. ค่าธรรมเนียม

1. วิทยาลัยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับผู้เรียนที่สมัครเรียนทุกคน

2. ผู้เรียนต้องชําระค่าลงทะเบียนและผ่านการเข้าร่วม “กิจกรรม COLA Boot Camp สานฝันอนาคตผู้นําบริหารกิจการสาธารณะ” จัดที่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จํานวน 1 วัน จํานวน 1,000 บาท (รวมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าดําเนินกิจกรรมตลอดโครงการ) ซึ่งกิจกรรมเชิงปฏิบัติการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา

โดยวิทยาลัยจะส่งเอกสารเรียกเก็บชําระค่าลงทะเบียนเมื่อผู้เรียนได้ลงทะเบียนและสมัครเรียนในระบบ Lifelong KKU เรียบร้อยแล้ว

5. รูปแบบการจัดการศึกษา

1) ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบ https://lifelong.kku.ac.th/  (ไม่มีค่าธรรมเนียมการศึกษา)

2) ผู้เรียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์https://x.kku.ac.th/

3) กิจกรรม COLA Boot Camp สานฝันอนาคตผู้นําบริหารกิจการสาธารณะ ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเวลา 1 วัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา

4) การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายและการสะท้อนผลประสบการณ์การเรียนรู้ภายหลังผู้เรียนสําเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขของรายวิชาได้รับผลการประเมินผ่านระดับ B ขึ้นไป ผู้เรียนสามารถนําผลการเรียนและผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ Pre-Degree ยื่นประกอบการพิจารณารับเข้า

ศึกษาต่อในหลักสูตรที่กําหนดในระดับปริญญาตรีในรอบ Portfolio ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ ทั้งนี้จํานวนรับและเงื่อนไขการรับเพิ่มเติมให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นกําหนด นอกจากนั้นหน่วยกิตที่สะสมไว้สามารถเทียบโอนไปยังหลักสูตรที่กําหนดได้จากคลัง

หน่วยกิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดเพิ่มเติม   :  เอกสารประกาศ !!

สมัครผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์   :   https://lifelong.kku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

.

ขอบคุณข้อมูล    :   https://www.cola.kku.ac.th/cola/web/course.php?category_type=pdg

error: Content is protected !!