Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 2 โควตา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 2567

รับตรง รอบที่ 2 โควตา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ มจพ. เปิดรับสมัครผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT โดยผู้สมัครต้องมีผลคะแนนความถนัดทั่วไป (Thai General Aptitude Test หรือ TGAT)

และหรือผลคะแนนความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Thai Professional Aptitude Test หรือ TPAT) ครบทุกวิชาที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากำหนดในการพิจารณาของแต่ละสาขาวิชาทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบความถูกต้องของผลคะแนนสอบของผู้สมัครจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการประมวลผลการคัดเลือก

1. คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในแผนการเรียนตามที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากำหนดและมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากำหนด

2. มีผลคะแนนการสอบ TGAT/TPAT ครบทุกวิชาที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชาก าหนดในการพิจารณาของแต่ละสาขาวิชา

2. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

1. ต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขอย่างบริสุทธิ์ใจ

2. เป็นผู้มีความประพฤติดีเรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

3. ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่น ๆยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด

4. ไม่เป็นผู้เคยถูกต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

5. ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดวินัยนักศึกษาขั้นร้ายแรงด้วยการให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา 2566 ด้วยการ “ให้ออก”

6. ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

7. มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

8. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

9. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

10. หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที

3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร และวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก

1. ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากำหนด และศึกษาในแผนการเรียนตามที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากำหนด

2. มีผลคะแนนการสอบ TGAT/TPATตามที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากำหนด ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบความถูกต้องของผลคะแนนสอบของผู้สมัครจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการประมวลผลการคัดเลือก

โครงการต่างๆ ที่เปิดรับสมัครในรอบนี้

1. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

2. โครงการรับตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT ปีการศึกษา 2567

3. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

4. โครงการรับตรงสอบข้อเขียน ปีการศึกษา 2567 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.

5. โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2567

ขอบคุณข้อมูล   :    www.admission.kmutnb.ac.th

error: Content is protected !!