Press ESC to close

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2567

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2567

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละรอบและแต่ละโครงการในการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ดังต่อไปนี้

รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ

ประกอบไปด้วย 2 โครงการหลัก ดังนี้

1. โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษทั่วประเทศ ( MDX ) รวมจำนวนรับ 44 คน

2. โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( MD02 )รวมจำนวนรับ 92 คน

* โครงการย่อยในแต่ละโครงการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ระเบียบการที่ลิงก์ด้านล่าง

รอบที่ 2 โควตา

จำนวนรับทั้งสิ้น 132 คน โดยมีโครงการที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

1. โครงการโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมจำนวนรับ 20 คน

2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อเพิ่มชาวชนบทกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ รวมจำนวนรับ 112 คน

คุณสมบัติทั่วไป ของผู้สมัคร

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2. กำลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย สุภาพ

4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

5. มีเกรดเฉลี่ยและคุณสมบัติเฉพาะตามที่แต่ละโครงการกำหนด

6. มีผลสอบทางภาษาอังกฤษ และ คะแนนสอบ bmat ตามที่กำหนด

รอบที่ 3 Admission 

อ้างอิงรูปแบบตาม การคัดเลือกผ่าน ระบบ กสพท.

.

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสารประกาศ  !!

สำรอง   :    acad.md.kku.ac.th

กำหนดการรับสมัคร รอบพอร์ต    :     24 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2566

ขอบคุณข้อมูล    :    acad.md.kku.ac.th/storage/2023

error: Content is protected !!