Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ ม. อุบลราชธานี ประจำปี 2567

รับตรง รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ ม. อุบลราชธานี ประจำปี 2567

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธี รับตรง รอบ Portfolio ประจําปีการศึกษา 2567

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้าศึกษา มีดังต่อไปนี้

1.1 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในปีการศึกษา 2566 หรือเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน ปลาย หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ

1.2 ไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์แล้วพบว่าผู้สมัคร
ขาดคุณสมบัติตามข้อ 1.1-1.2 ข้อใดข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือจงใจปกปิดข้อมูล ผู้มีสิทธิเข้าสอบ สัมภาษณ์จะถูกตัดสิทธิในการคัดเลือกตามประกาศนี้เพราะเหตุขาดคุณสมบัติดังกล่าว

มหาวิทยาลัยจะรับบุคคลเข้าศึกษา จํานวน 2,014 คน โดยคุณสมบัติ และองค์ประกอบการคัดเลือกของแต่ละคณะหรือหลักสูตร ให้เป็นไปตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ ท้ายประกาศนี้
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีสิทธิสมัครเพื่อการคัดเลือกเข้าศึกษา ให้พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้

1. วุฒิการศึกษา คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม กลุ่มสาระวิชา ตามที่คณะหรือหลักสูตรกําหนด

2. จํานวนหน่วยกิตกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ตามที่คณะหรือหลักสูตรกําหนด

3. แฟ้มผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี)

4. ผลคะแนนทดสอบความรู้เฉพาะทาง (ถ้ามี) ตามที่คณะหรือหลักสูตรกําหนด 8.5 ผลการสอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี)

คณะที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

1. คณะเกษตรศาสตร์

2. คณะวิทยาศาสตร์

3. คณะนิติศาสตร์

4. คณะรัฐศาสตร์

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์

6. คณะบริหารธุรกิจ

7. คณะศิลปศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัคร เพิ่มเติม   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :   วันนี้ ถึง วันที่ 30 ก.ย. 2566 เวลา 12.00 น

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.ubu.ac.th/admission/home

error: Content is protected !!