Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ พระจอมเกล้าลาดกระบัง ปี 2567

รับตรง รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ พระจอมเกล้าลาดกระบัง ปี 2567

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 แบบ Portfolio ผ่านระบบ tcas ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป

1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรอย่างน้อยจำนวน 4 ภาคการศึกษา หรือผู้ที่สำ เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรจำนวน 6 ภาคการศึกษา หรือผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ระดับ Grade 12

ตามระบบการศึกษาแบบอเมริกันหรือผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ Year 13 ตามระบบการศึกษาแบบอังกฤษ หรือมีวุฒิการศึกษา GED ที่เทียบเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาที่ประกาศโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำความผิดต่าง ๆ

3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำ หรือมีส่วนร่วมกระทำ ทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท

4. ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินผูกพันกับสถาบัน

โครงการที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้ ( อัพเดต กันยายน 2567 )

1. รอบที่ 1 แบบ Portfolio คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567    :     เอกสารประกาศ  !!

2. วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต แบบ Portfolio รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567   :     เอกสารประกาศ  !!

3. Announcement International Bachelor Degree Program (TCAS 1) Academic Year 2024 International Academy of Aviation Industry (IAAI) King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)   :     เอกสารประกาศ  !!

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และหลักสูตรควบ 2 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2567   :     เอกสารประกาศ  !!

5. (แบบ Portfolio รอบที่ 1) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 2567   :     เอกสารประกาศ  !!

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2567   :     เอกสารประกาศ  !!

* ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบและกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจสอบพบว่ามีเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนำ มายื่นไม่ตรง

หรือไม่เป็นตามประกาศรับสมัคร ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นการพิจารณาตัดสินคัดเลือกผู้สมัครสอบ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ถือว่าผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

.

กำหนดการรับสมัคร   :    ช่วง กันยายน 2566 – มกราคม 2567

ขอบคุณข้อมูล    :    new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/undergraduate/announcement_tcas_detail/1

error: Content is protected !!