Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ มหาวิทยาลัย มหิดล ปี 2567

รับตรง รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ มหาวิทยาลัย มหิดล ปี 2567

มหาวิทยาลัย มหิดล ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6

2. มีความประพฤติดี เรียบร้อย สุภาพ

3. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

4. มีเกรดเฉลี่ยรวมตามที่คณะ / สาขาวิชากำหนด

คณะ / หลักสูตรที่เปิดรับ

1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

1.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

1.1.1 โครงการโอลิมปิกวิชาการ

1.1.2 โครงการความสามารถพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ

1.1.3 โครงการรับบุคคลจบปริญญาตรี

1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์

1.3 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

1.4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

2.1.1 โครงการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

2.1.2 โครงการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต-วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

2.1.3 โครงการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต-การจัดการมหาบัณฑิต

2.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์

2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฉุกเฉินการแพทย์) – วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) โครงการ Dual-degree 5 ปี

2.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย (สาขาวิชาเอกแก้ไขการได้ยิน)

2.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย (สาขาวิชาเอกแก้ไขการพูด)

3. คณะเภสัชศาสตร์

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

4. คณะทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

5. คณะวิทยาศาสตร์

5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

5.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

5.2.1 โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ (6 สาขาวิชา)

5.2.2 โครงการ สอวน./วมว.

5.2.3 โครงการ พสวท. ตรี-โท-เอก

5.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

5.3.1 โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ

5.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

5.4.1 โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ

5.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

5.5.1 โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ

5.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

5.6.1 โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ

5.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์

5.7.1 โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ

5.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

5.8.1 โครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ

5.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล

5.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย

5.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

5.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

5.13 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน

5.14 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

6. คณะเทคนิคการแพทย์

6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์

6.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

7. คณะสาธารณสุขศาสตร์

7.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

7.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

7.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร

7.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

8. คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

9. คณะกายภาพบำบัด

9.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

9.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด

10. คณะสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

11. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

11.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

11.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

12. คณะวิศวกรรมศาสตร์

12.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

12.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

12.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

12.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

12.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)

12.6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)

12.7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)

12.8 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

12.9 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

12.10 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

12.11 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)

13. คณะศิลปศาสตร์

13.1 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) (เป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ)

13.2 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย

13.3 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

14. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศำสตร์

14.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน

* หลักสูตรอื่นๆ ดูได้ในระเบียบการที่ลิงก์ด้านล่าง

รายละเอียดการรับสมัคร   :    เอกสารประกาศ  !!

ตารางแผนการรับ   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    วันนี้ ถึง 28 ตุลาคม 2566

ขอบคุณข้อมูล    :    tcas.mahidol.ac.th

error: Content is protected !!