Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 2 โควตา ปี 2567 มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช

รับตรง รอบที่ 2 โควตา ปี 2567 มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช

เพื่อให้การรับมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมาิทยาลัยนมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2567 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง มหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566 จึงออกประกาศรับมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 โควตา (Quota) ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครในรอบนี้

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ

1.1 วิชาเอกธุรกิจการบิน

1.2 วิชาเอกการบริการในสถานพยาบาล

2. หลักสูตรรัฐประสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการการเมือง

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย

4. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร

5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกการซ่อมอาคาร

6. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2. คุณมบัติของผู้มัคร

2.1 คุณมบัติทั่วไป

(1) เป็นผู้ที่ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(2) เป็นผู้ที่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ในระบบ TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2567

(3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและมีความตั้งใจการเล่าเรียนเต็มความสามารถและเต็มใจ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

(4) ต้องไม่เป็นผู้ที่มีประวัติถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทำผิดรือร่มกระทำทุจริตในการอบ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ

(5) เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรค สำคัญที่ จะเป็นอุปรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ/อาชีพ

.

รายละเอียดการรับสมัคร   :    เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :     วันนี้ ถึง 10 เมษายน 2567

ขอบคุณข้อมูล    :     nmu.ac.th

error: Content is protected !!