Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 2/1 โควตา มหาวิทยาลัย ทักษิณ ปี 2567

รับตรง รอบที่ 2/1 โควตา มหาวิทยาลัย ทักษิณ ปี 2567

มหาวิทยาลัยทักษิณได้มีกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 2/1 การรับด้วยวิธีโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 มีภูมิลำเนาอาศัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา หรือจังหวัดพัทลุง หรือ ศึกษาในโรงเรียนระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า ที่ตั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลา หรือจังหวัดพัทลุง

1.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี

1.3 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา และจำนวนรับตรวจสอบข้อมูลจากตาราง เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

3.1 มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ผลการเรียนในกลุ่มสาระวิชาที่เกี่ยวข้อง

3.2 พิจารณาจากเอกสารการสมัคร / สอบสัมภาษณ์ / สอบปฏิบัติทั้งนี้สามารถตรวจสอบเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและวิธีการพิจารณาคัดเลือก ได้จากตารางแนบ
ท้ายประกาศฯ

โครงการต่างๆ ที่เปิดรับสมัครในรอบนี้

1. โครงการโควตาพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

2. โครงการโควตาพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

3. โครงการโควตาพิเศษหลักสูตรควบสองปริญญา

4. โครงการโควตานักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม

5. โครงการโควตานักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านกีฬา

6. โครงการรับนักเรียนพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ

7. โครงการรับนักเรียนในโรงเรียนที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาให้การช่วยเหลือเพื่อคัดเลือกรับทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

8. โครงการโควตานักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มเปราะบาง

9. โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ (แผนจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)

10. โครงการโควตาโรงเรียนนอกภูมิภาค

11. โครงการโควตาพิเศษรับนักศึกษา ปวช.

12. โครงการรับนักเรียนค่าย สอวน.

13. โครงการโควตา Pre-Degree เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

14. การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตร รป.บ.การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 2

15. การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตร น.บ.นิติศาสตร์ ครั้งที่ 2

.

เอกสารการรับสมัคร    :     เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    วันนี้ ถึง 10 มีนาคม 2567

ขอบคุณข้อมูล   :    admission.tsu.ac.th/admission

error: Content is protected !!