Press ESC to close

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ การเปิดรับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ปี 67

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ การเปิดรับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ปี 67

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สถาบันฝึกอบรมระบบราง การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์รับ สมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 มีรายละเอียด ดังนี้

1. สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 โทรศัพท์ 026218701 ต่อ 821-5756 LINE : @witsawakamrotfai

2. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

2.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

2.1.1 สาขาวิชาช่างเครื่องกล จำนวน 50 คน รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ. หลักสูตร 3 ปี) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อมบำรุง ช่างเครื่องวัดและควบคุม เครื่องกลเกษตร หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.1.2 สาขาวิชาช่างเทคนิคไฟฟ้ารถจักรและล้อเลื่อน จำนวน 40 คน รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ. หลักสูตร 3 ปี) สาชาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อมบำรุง ช่างเครื่องวัดและควบคุม เครื่องกลเกษตร หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.1.3 สาขาวิชาช่างอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม จำนวน 30 คน รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ. หลักสูตร 3 ปี) สาขาวิชางานไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อมบำรุง ช่างเครื่องวัดและควบคุม ช่างโทรคมนาคม เมคคาทรอนิกส์ หรือสาชาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.1.4 สาขาวิชาช่างโยธา จำนวน 30 คน รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนิยบัตรวิชาชีพ (ปวซ. หลักสูตร 3 ปี) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ สถาปีตยกรรม ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน หรือสาชาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

2.2.1 สาขาวิชาการจัดการเดินรถ จำนวน 30 คน รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ. หลักสูตร 3 ปี) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชา ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกสายการเรียน

3. คุณสมบัติผู้สมัคร

3.1 เพศชาย สัญชาติไทย

3.2 อายุ’ไม่ตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

3.3 ส่วนสูงของร่างกายไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร นํ้าหนักไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม นํ้าหนักต้องไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 100 วัดรอบอกเมื่อหายใจออกไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร

3.4 พ้นภาระการรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2567

3.5 ผลการเรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม,ตากว่า 2.50 ซึ่งโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาได้อนุมัติให้จบหลักสูตรการศึกษา

3.6 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ซึ่งผ่านการตรวจรับรองโดยแพทย์โรงพยาบาลชองรัฐหรือเอกซน

3.7 ดวงตาอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่บอดสี หูไม่ตึงหรือเป็นใบ้ พูดซัดไม่ติดอ่าง นํ้าเสียงซัดเจนไม่ผิดปกติตรวจและรับรองโดยแพทย์โรงพยาบาลชองรัฐหรือเอกซน

3.8 สภาพร่างกายปกติ ไม1ทุพพลภาพ ไม่มีรอยสักหรือรอยแผลเป็นจนน่ารังเกียจ นิ้วไม่โกงงอหรือด้วน ตรวจและรับรองโดยแพทย์โรงพยาบาลชองรัฐหรือเอกซน

3.9 ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะแพร่กระจายเชื้อ โรคเท้าช้างในระยะที,ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก,สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง ไม่ติดสารเสพติดชนิดใดๆ โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นซัด หรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการเรียน ตรวจรับรองโดยแพทย์โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกซน

3.10 ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ของโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ และการรถไฟแห่งประเทศไทย

3.11 ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี เลื่อมใสต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3.12 ไม่เคยถูกไล่ออกหรือให้ออกจากสถานศึกษาใดๆ ด้วยกรณีความผิดศีลธรรมหรือความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

3.13 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที,สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่,เป็นลหุโทษหรือความผิดที่มีกำหนดโทษขั้นลหุโทษหรือความผิดอันกระทำโดยประมาท

.

รายละเอียดเพิ่มเติม   :    เอกสารประกาศ   !! 

กำหนดการรับสมัคร     :     วันนี้ ถึง 14 มีนาคม 2567

ขอบคุณข้อมูล    :      เพจ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ

error: Content is protected !!