Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 1 Portfolio กลุ่มมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ปี 2567

รับตรง รอบที่ 1 Portfolio กลุ่มมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ปี 2567

เริ่มแล้วกับ ระเบียบการรับสมัคร รับตรง รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567 โดยเริ่มมีมหาวิทยาลัยต่างๆ ออกเอกสารรับสมัครและกำหนดการออกมาแล้ว มีทั้งแบบเข้าร่วม TCAS และไม่เข้าร่วม TCAS โดยในบทความนี้พี่จะนำเสนอ ในส่วนของ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลองไปดูกันดีกว่า มีที่ไหนเปิดรับแล้วบ้าง น่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ค่าสมัคร ฟรี)

เกณฑ์การคัดเลือก

ใช้Portfolio และสอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร   :   27 มิถุนายน – 13 กันยายน 2566

รายละเอียดการรับสมัคร    :     เอกสารรับสมัคร  !!

.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ( ไม่เข้าร่วม TCAS )

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ ชั้น ม.6 เทียบเท่า หรือ เด็กซิ่ว

2. มี GPAX ตามที่กำหนด (บางสาขา)

กำหนดการรับสมัคร   :   3 ก.ค. – 31 ต.ค.66 รับสมัครและชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า

รายละเอียดการรับสมัคร    :     เอกสารรับสมัคร  !!

.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ไม่เข้า TCAS-รับหลายรอบย่อย)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ ชั้น ม.6 เทียบเท่า หรือ เด็กซิ่ว

2. มี GPAX 2.00 ขึ้นไป ตามที่กำหนด (บางสาขา)

กำหนดการรับสมัคร   :   1 ก.ค. – 12 พ.ย.66 ( รูปแบบการรับสมัคร แตกต่างกันไปในแต่ละรอบย่อย )

รายละเอียดการรับสมัคร    :     เอกสารรับสมัคร  !!

.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  (ไม่เข้า TCAS)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ ม.6, ปวช., ปวส. หรือเด็กซิ่ว

กำหนดการรับสมัคร

1. รับสมัครออนไลน์/ครูแนะแนว : 1 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม 2566

2. รับสมัครที่มหาวิทยาลัย : 1 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2566

รายละเอียดการรับสมัคร    :     เอกสารรับสมัคร  !!

.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (รอบที่ 1 ไม่ร่วม TCAS)

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

2. มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 ( หรือแล้วแต่ละ คณะกำหนด )

3. คัดเลือกโดย Portfolio และสอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร    :   วันนี้ – 24 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดการรับสมัคร    :     เอกสารรับสมัคร  !!

.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รอบมหกรรมวิชาการ (ไม่เข้า TCAS)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะดำเนินการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ (รอบมหกรรมวิชาการ) ประจำปีการศึกษา 2567 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. 2547

มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบมหกรรมวิชาการ) ประจำปีการศึกษา 2567

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ ม.6, ปวช., ปวส. หรือเด็กซิ่ว

กำหนดการรับสมัคร   :    1 – 31 ส.ค.66 เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตหรือสมัครผ่านโรงเรียน

รายละเอียดการรับสมัคร    :     เอกสารรับสมัคร  !!

.

ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับตรง 7 คณะเกณฑ์คัดเลือก

7 คณะที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาลัยการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเกษตร วิทยาลัยน่าน

เกณฑ์การคัดเลือก :  ผลการเรียน , Portfolio , สอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร  :  วันนี้ – 9 ต.ค.66

รายละเอียดการรับสมัคร    :     เอกสารรับสมัคร  !!

.

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับตรง รอบพอร์ต ปี 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีความประสงค์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1-2 Road Show ในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปีซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการรับสมัครดังนี้

1. คุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของผู้สมัครเข้าศึกษา

1.1 คุณสมบัติด้านความรู้ต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 หรือสําเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเทียบเท่า

1.2 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ

1) มีสัญชาติไทย

2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจของสังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง

3) มีความประพฤติเรียบร้อย

กำหนดการรับสมัคร  :    3 – 14 สิงหาคม 2566

รายละเอียดการรับสมัคร    :     เอกสารรับสมัคร  !!

.

ขอบคุณข้อมูล    :  academic.lru.ac.thregis.snru.ac.th , academic.pcru.ac.th , acad.pbru.ac.th , dek-d.com/tcas , e-uni6.aru.ac.th:8081 , academic.uru.ac.th

error: Content is protected !!