Press ESC to close

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เปิดรับสมัครนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ใหม่ ปี 2567

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เปิดรับสมัครนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ใหม่ ปี 2567

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า ออกประกาศกำหนดการเปิดรับสมัคร นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ใหม่ หลักสูตร ปริญญาตรี (เรียน 5ปี) รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียด และคุณสมบัติของผู้สมัครต่างๆ ดังต่อไปนี้

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

1. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

2. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อต้องจบการศึกษาระดับชั้น ม.6 (สายวิทย์-คณิต )

2. ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.25 ไม่ต้องสอบข้อเขียน

เกณฑ์คะแนนที่ใช้คัดเลือก

จากผลการเรียนรวมเฉลี่ย 5 เทอม GPAX 10% (กลุ่มสาระวิชาคณิต 30% วิทย์ 30% และภาษาต่างประเทศ 30%)

สอบพลศึกษา (วิ่ง 1,000 เมตร, ว่ายน้ำ 25 เมตร) , สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย

ค่าสมัคร    :     100 บาท โดยผ่านธนาคารกรุงไทย

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากอินเทอร์เน็ตพร้อมติดรูปถ่าย

2. สำเนาหลักฐานการศึกษา 1 ฉบับ จำนวน 5 ภาคการศึกษา

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

สอบถามเพิ่มเติม งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา 02 756 4971-80 ต่อ 0,107 และ 080 107 2495

ส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ EMS ด่วนพิเศษส่งมาที่  กลุ่มบริการการศึกษา ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เลขที่ 120 ซอยเทศบาล 6 หมู่ 7 ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

กำหนดการรับสมัคร   :    ตั้งแต่วันนี้ – ธันวาคม 2566

วิธีการสมัคร  :    สมัครออนไลน์ผ่านทาง   www.mmtc.ac.th

.

ขอบคุณข้อมูลและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่     :    Thaimmtc  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 67

error: Content is protected !!