Press ESC to close

โครงการเรียนล่วงหน้า โควตารอบพอร์ต ปี 67 ม. บูรพา แถมได้หน่วยกิต 

โครงการเรียนล่วงหน้า โควตารอบพอร์ต ปี 67 ม. บูรพา แถมได้หน่วยกิต

โครงการ PRE BUU เป็นโครงการเรียนล่วงหน้า (Pre degree) ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือบุคคลทั่วไปมาเลือกเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัย บูรพา ได้ตามความสนใจโดยมหาวิทยาลัยจัดสรรโควตาพิเศษใน TCAS รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

สำหรับผู้เรียนในโครงการเรียนล่วงหน้าโดยเฉพาะ ผู้เรียนสามารถเก็บผลการเรียนใส่ไว้ในแฟ้มผลงาน (Portfolio) และนำมายื่นเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพารอบ Portfolioโครงการนี้ดำเนินการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ สภม. 0011/2564 เรื่องนโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2569

ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน ในการดำเนินการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาระบบการเรียนล่วงหน้า โดยเป็นการจัดการศึกษาเชิงรุกเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เรียนในอนาคต นอกจากนี้ โครงการฯ นี้ ยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นมัธยมปลายที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิชาการ ได้เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา โดยเปิดโอกาสให้

นักเรียนได้ลงทะเบียนเลือกเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยบูรพาได้ล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ค้นหาตัวตนว่ามีความชอบและความถนัดในศาสตร์ใดของมหาวิทยาลัยก่อนจะเข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษา เมื่อนักเรียนเรียนครบตามเกณฑ์แล้ว ก็จะสามารถเก็บหน่วยกิตของวิชาที่เรียนนั้นไว้ในคลังหน่วยกิต (Credit Bank)

เพื่อทำการเทียบโอน โดยไม่จ าเป็นต้องลงทะเบียนเรียนวิชาที่เรียนล่วงหน้าไปแล้วนั้นอีก ในกรณีที่ผู้เรียนมาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยเหตุนี้ผู้เรียนจึงลดระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาตรี เพราะได้เรียนล่วงหน้าไปตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลายแล้วนั่นเอง

จำนวนการรับสมัคร

ให้ส่วนงานพิจารณาตามความเหมาะสม โดยแจ้งจ านวนการรับไปที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

การเข้าร่วมโครงการไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้อาจจะมีค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือเข้าร่วมค่ายวิชาการตามเงื่อนไขของหลักสูตร (ถ้ามี) สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยจัดสรรโควตาพิเศษใน TCAS รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สำหรับผู้เรียนในโครงการเรียนล่วงหน้าโดยเฉพาะ ผู้เรียนสามารถเก็บผลการเรียนใส่ไว้ในแฟ้มผลงาน (Portfolio) และนำมายื่นเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพารอบ Portfolio

โดยผู้เรียนที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาต้องเรียนรายวิชาจาก BUU MOOC หรือ เรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพาทั้งระบบปกติและระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) อย่างน้อย 1 รายวิชา และเข้าร่วมค่ายวิชาการตามเงื่อนไขของหลักสูตร (ถ้ามี)

รวมทั้งเกณฑ์อื่นตามประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ไม่มีข้อผูกมัดหรือข้อบังคับใด ๆ ทั้งสิ้นว่า ผู้เรียนในโครงการเรียนล่วงหน้าจะต้องศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะก็สามารถลงทะเบียนเรียนในโครงการเรียนล่วงหน้านี้ได้

คณะที่เข้าร่วมโครงการ 

1. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

2. คณะบริหารธุรกิจ

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

5. คณะวิทยาการสารสนเทศ

6. คณะวิทยาศาสตร์

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์

8. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

9. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

10. คณะศิลปกรรมศาสตร์

11. คณะอัญมณี

12. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วิธีการเรียน

1. เรียนรายวิชาจาก BUU MOOC อย่างน้อย 1 รายวิชา หรือ เรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพาทั้งระบบปกติและระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank)
อย่างน้อย 1 รายวิชา

2. เข้าค่ายวิชาการตามเงื่อนไขของหลักสูตร (ในกรณีที่หลักสูตรกำหนดให้การเข้าค่ายวิชาการเป็นเกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษาเพิ่มเติมจากข้อ 1)

รายละเอียดการรับสมัคร เพิ่มเติม

ประกาศโครงการ    :    เอกสารการรับสมัคร  !!

สาขาวิชาที่เปิดรับ  :    เอกสารการรับสมัคร  !!

เว็บไซต์หลัก PRE BUU     :    เอกสารการรับสมัคร  !!

รายวิชา BUU MOOC     :    mooc.buu.ac.th

กำหนดการรับสมัคร   

ลงทะเบียนเรียน   :   กรกฎาคม – ธันวาคม 2566

เข้าค่ายวิชาการ   :   สิงหาคม – พฤศจิกายน 2566

หมายเหตุ   :  ระยะเวลาดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

.

ขอบคุณข้อมูล    :    www.dek-d.com/tcas/62799service.buu.ac.th

error: Content is protected !!