Press ESC to close

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี 2567

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี 2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ออกประกาศเกณฑ์การคัดเลือกรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 Portfolio ผ่านระบบ TCAS ประปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก เบื้องต้น

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือมากกว่าตามที่สาขาวิชากำหนด

3. มีความประพฤติดี

4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต มีบุคลิกภาพที่ดี

5. มีแฟ้มสะสมงาน (Portfolio ) และผลงานตามที่สาขาวิชากำหนด

6. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

ขั้นตอนสมัครเรียนสวนดุสิต รอบที่ 1 Portfolio 

1. เข้าสู่เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฯ   :    tcas.dusit.ac.th

2. ทำการศึกษารายละเอียดคณะ / โรงเรียน / หลักสูตร / สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ที่เมนู เกณฑ์การรับสมัคร เลือก รอบที่ 1 Portfolio

3. เข้าสู่ระบบการรับสมัคร เลือกเมนู สมัครเรียน :    academic.dusit.ac.th/academic/Application.sdu?mode=init&checkOfficer=Y

ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2566 – 18 มกราคม 2567

4. เลือกรอบที่ 1 Portfolio จากนั้นเลือกหลักสูตร/ สาขาวิชาที่ต้องการสมัครเรียนเป็นอันดับที่ 1 โดยสามารถสมัคร ได้ไม่เกิน 2 อันดับ

5. การชำระค่าสมัคร (สมัคร 1 อันดับ 300 บาท สมัคร 2 อันดับ 500 บาท) โดยการสแกน QR Code ผ่าน Mobile Application หรือชำระที่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระได้ที่ กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

* รายละเอียดอื่นๆ ดูได้ที่ลิงก์ประกาศด้านล่าง

รายละเอียดการรับสมัคร

เกณฑ์การรับสมัคร    :    tcas.dusit.ac.th/?page_id=843

ประกาศรับสมัคร รอบที่ 1 Portflio    :    tcas.dusit.ac.th/?p=2507

.

ขอบคุณข้อมูล     :     tcas.dusit.ac.th

error: Content is protected !!